Årsberetning og referat fra årsmøte 16 april 2015

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 18. Apr 2015
ÅRSBERETNING FOR 2014

DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB


Korrigert etter årsmøtet 16.4


Styret har hatt følgende sammensetning:


Leder Terje Kaksrud


Nestleder Anders Hafskjold


Kasserer Hege Andersen


Leder sportskomite Gøril Rabo


Sekretær Bernt Otto Hauglin


Styremedlem Anne Cathrine Gulbrandsen


Varamedlem Camilla Haukjem


Varamedlem Heidi Ugreninov


Klubbrevisorer Sverre Engar og Øystein Arnesen


Valgkomite Irene Ludvigsen, Astrid Pedersen, Jan Auen Hafskjold, Eirik Berentsen


Klubben hadde pr.31.12.2014. 492 medlemmer, herav 241 under 19 år. Vi har 7 æresmedlemmer,


2 kvinner og 5 menn


Medlemskontigenten har for 2014 vært

Kr.600- for senior

Kr.400- for junior

Kr.900- for familiemedlemskap


Det har i 2014 vært avholdt 4 styremøter og 23 saker er behandlet.Økonomi

Regnskapet for 2014 er gjort opp med et overskudd på kr. 65.316,52 mot fjorår kr 34.161,60. Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.


Vi har mottatt kr. 3.180,20 i grasrotandel fra Norsk Tipping, mot kr. 15.104,75 i 2013


Klubbens likviditet er pr.31.12.2014 god, men klubben har fortsatt store oppgaver foran seg.


For å kunne opprettholde en sunn økonomi for klubben er det viktig at det holdes et høyt trykk på stevneaktiviteter som er vår eneste inntektskilde utenom medlemsbidrag og offentlige tilskudd.
SPORTSKOMITEEN

Sportskomiteen besto ved utgangen av året av: Gøril Rabo, Astrid Pedersen, Linda Hansen, Anders Hafskjold, Jan Auen Hafskjold, Helle Giseth, Hege Andersen, Per Brunvold, Ingunn Lundemo og Rill M. Rytter Fjøren


Det har vært avholdt 7 møter i sportskomiteen.


Komiteen har i hovedsak lagt til rette for arrangement og gjennomføring av stevner i regi av DOR. Det har vært arrangert 14 stevner i regi av DOR i 2014. Disse fordeler seg slik: 10 D-stevner sprang, 2 L-sprang, 2 D-stevner dressur.


Anlegget har og vært brukt til flere store stevner som NM sprang, Fjordhest NM, Dressur NM med Beriders, Drammen Open og Spring Tour. Disse i regi av Eirik Berentsen.


Vi har fokus på å bruke egne dommere, banebyggere, sekretariatsansvarlige, stewarder, men ser at det er behov for å utdanne flere i egen klubb til disse oppgavene. Dette for å spare utgifter. Det er viktig å spre informasjon om kurs for interesserte.


Komiteen har et ønske om å sponse transport for utøvere til NM – individuelt og sprang samt til Norgesserien i 2015 som holdes i Sandnes.


Dor har brukt Johan Gulliksen som inspirator for unge sprangryttere og trener på samling. Dette har være meget vellykket.


Mary Robbins trener DOR ryttere i dressur. Plassene fylles av andre ryttere i kretsen. Treningen foregår på Linnesvollen


Sportskomiteen har et ønske om å bedre "klubbtilhørigheten" og håper bl.a. å kunne bidra ved å invitere inspiratorer til ryttersamlinger.


Det er et ønske for året 2015 at sportskomiteen har et eget stevneregnskap slik at vi selv kan se hva vi akkumulerer av inntekter. Det er og et ønske om at komiteen kan disponere overskudd fra stevnevirksomhet til beste for ryttere i klubben.RESULTATER I 2014:


Nordisk Mesterskap Senior lag: Gull – Victoria og Geir Gulliksen på laget


Junior lag Nordisk: Sølv


NM Senior utendørs: - Sølv -Geir Gulliksen


- Bronse- Morten Djupvik


- DOR tok også 5, 6 og 7 plassene


NM Junior utendørs: - Gull - Johan Sebastian Gulliksen


NM Unge ryttere innendørs: - Sølv – Johan Sebastian Gulliksen


Hallmesterskapet for 6 åringer tok johan S. Gulliksen gull


NM for senior tok Line Raaholt gullet og Geir Gulliksen sølv.


Kretsmesterskap ponni lag: - Sølv


Kretsmesterskap ponni: - Bronse – Martine Eknes Hegna


Kretsmesterskap junior: - Bronse – Ragnhild R. Carlsen


Klubbmesterskap sprang og dressur Mesterens mester:


Klubbmesterskap sprang ponni: - Celine Eknes Hegna


Klubbmesterskap sprang Junior: - Marthe Mogen Ask


Klubbmesterskap sprang Senior: - Julie Bergem


Klubbmesterskap dressur Ponni: - Maren Sofie Steen


Klubbmesterskap dressur Senior: - Merethe Rui Koppergård


Dor har nå mange ryttere som hevder seg godt nasjonalt og internasjonalt. Spesielt må nevnesGeir Gulliksen som er klar for WC finale, ellers har vi Victoria Gulliksen, Johan Sebastian Gulliksen, Camilla Storemark, Julie Bergem med flereVi har følgende teknisk personell tilhørende DOR i 2013:

Vi har følgende teknisk personell tilhørende DOR i 2013:


Dressur:

Hilde Simensen

RyttertestdommerMarianne Halvorsen

DD2

Sprang:

Anne Cathrine Gulbrandsen

SD3

Ivar Alme

SD3 KLSCaroline Enger

SD5 KL

Ingerid Låker Sandvik

SD2Tove Perryman

SD2

Per Arne Andersen

SD2Anne Wiik Nilsen

SD1

Roy Hongset

SD1Tonje Nielsen

StlD

Marianne Sundal

StlD AAnders Hafskjold

SB5 FBA KL

Ole Stokke

SB3 KLSharon Lauritzen

BBA

Jan Auen Hafskjold

SB2Eirik Berentsen

SB1
Selv om det er mange navn på listen har vi behov for flere. Interesserte kan henvende seg til sportskomiteen.


Takk for god innsats, godt samarbeid i 2014ANLEGGET


Det er bygget nye kontorer over Doffen kro som gir bedre arbeidsforhold for administrasjonen .

Det er innredet staller for «sjettisponniene» i det tidligere flislageret ved ridehuset.

Baneunderlagt i ridehuset er oppgradert, og det er tilført ekstra masser på bane 3

Det er et etterslep på utvendig vedlikehold ( vinduer og maling) , dette bør gjøres sommeren 2015

Anlegget står godt rustet til sesongen 2015RIDESKOLEN

Rideskolen har stabilisert seg, med en liten tilbakegang i 2014.

Elevene er fordelt mellom nybegynnere, øvede, voksne og elitegrupper.

Det er avholdt en rekke konkurranser i rideskoleregi, samt sommerkurs.


Ferd Rideskolecup ble avholdt på Linnesvollen for Buskerud Rytterkrets. Her fikk vi 1 plass, med Hannah Emilie Rygh.

Hun fikk således ri finalen under AEG, hvor hun gjorde en god figur.


Det har vært gjennomført flere stevner og kurs, Aktiviteten siden sommeren har vært avtagende i påvente av å finne ny rideskolesjef.


Første halvår var rideskolesjef stillingen besatt av Anette Torkildsrud. Fra Juli 2014 har det ikke vært egen rideskolesjef. Det søkes fortsatt etter ny rideskolesjef.

Fortsatt er Linda Hanssen ansatt og har ansvaret for de mest rutinerte elevene.


Antall rideskoleelever ved utgangen av 2014 var 210 elever i uken.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra årsmøtet
Drammen og Omegn Rideklubb 16.april 2015


Møtested: Sancerre

Tidspunkt: Kl. 19:001. Antall fremmøtte stemmeberettigede medlemmer: 16


2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent


3. Ivar Alme ble valgt til møteleder, Bernt Otto Hauglin ble valgt til sekretær , Bo Bakke og Grethe Myhre ble valgt til å underskrive protokollen


 4. Årsberetningen ble lest opp av møteleder og ble godkjent med enkelte korreksjoner. Den korrigerte årsberetningen legges ut på klubbens hjemmeside.5. Regnskapet ble gjennomgått av møteleder og ble enstemmig godkjent. Revisorberetningen som var uten kommentarer ble opplest av revisor Sverre Engar. Vedlegges protokollen.


6. Det var ingen innkomne saker til behandling


7. Styret foreslår uendret kontingent for 2016:


-Kr. 600- for senior


-Kr. 400 -for junior


-Kr. 900- for familiemedlemskap


8. Det fremlagte budsjett ble gjennomgått. Det ble påpekt feil mht driftsinntektene. Budsjettet må korrigeres. Styret fikk fullmakt til å foreta korrigeringen og publisere denne sammen med regnskapet.


9.Valg.


Valgkomiteen la frem forslag til nytt styre. Dette ble enstemmig godkjent og valgene fikk følgende utfall:


 • Leder Terje Kaksrud Gjenvalg 1 år
 • Nestleder Anders Hafskjold Ikke på valg 1 år
 • Styremedlem/kasserer Hege Andersen Gjenvalg 2 år
 • Styremedlem/sekretær Bernt Otto Hauglin Gjenvalg 2 år
 • Styremedlem Anne Cathrine Gulbrandsen Ikke på valg 1 år
 • Styremedlem/sport Gøril Rabo Ikke på valg 1 år
 • Varamedlem Even Lundquist Ny 1 år
 • Varamedlem Emilie Wood Ny 2 år


Til ny valgkomité ble valgt:


 • Ingunn Lundemo
 • Jan Auen Hafskjold
 • Astrid Pedersen
 • Irene Ludvigsen ( vara)


Øystein Arnesen og Sverre Engar ble gjenvalgt som klubbrevisorer


Styret fikk fullmakt til å utnevne representanter til ting og årsmøter der klubben er representert…………………………… ………………………………….


Bo Bakke Grethe Myhre
Dokumentene kan lastes ned:

Årsberetning 2014

Referat fra årsmøte