Årsmøtereferat

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Mar 2024

Referat fra årsmøtet og kontrollutvalgets rapport

Årsmøtereferat_signert.pdf

Kontrollutvalgets rapport 2024.pdf
Innkalling til årsmøte - Drammen og Omegn Rideklubb - vedlagt årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 18. Feb 2024

Innkalling til årsmøtet 2024. 
Onsdag 20. mars kl. 19:00 - Violetta, Linnesvollen


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
     protokollen.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetningen.

5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 
    kontrollutvalgets beretning

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent 

Forslag til Årsmøtet fra styret: 

Medlemskontingent for 2025 beholdes uendret.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.   
Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.                                                             
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.                                                      
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.                          
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag  6. mars 2024. 

Forslag sendes leder@dor.no merkes med «Årsmøte 2024».

Lier, 18. februar 2024
Ole Stokke, Leder


Innkalling - nedlastbar
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2024.pdf

årsberetning_2023_sign.pdf

regnskap_23_sign.pdf

Budsjett_2024.pdf

Valgkomitéinnstilling 2024 .pdf
Innkalling til årsmøte i Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 19. Feb 2023

Innkalling til årsmøtet 2023
Tirsdag 21. mars 2023 kl. 19:00 på Linnesvollen


Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Velge møteleder, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetningen. 

5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning samt kontrollutvalgets beretning.

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent
    Forslag til årsmøtet fra styret: 
    medlemskontingent for 2024 beholdes uendret. 

8. Vedta idrettslagets budsjett. 

9. Foreta følgende valg: 
    Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
    Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
    Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi
    styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
    Valgkomite med leder 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
    Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. 

    Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. 
    Deretter velges varamedlemmer samlet. Der det velges flere varamedlemmer, skal det velges 
    1.varamedlem og 2.varamedlem osv. 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen tirsdag 7.mars 2023
Forslag sendes leder@dor.no merkes med "Årsmøte 2023". 


Lier 19. februar 2023
Ole Stokke
Leder


Årsmøteinnkalling kan også lastes ned:
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 21. mars 2023.docx  

Årsberetning i sin helhet kan leses nedenfor - se for øvrig vedlagte dokumenter
Årsberetning 2022 DOR .pdf
Resultat_2022_årsmøte.pdf
Noter til årsregnskapet_2022.pdf
Balanse_2022_årsmøte.pdf
Budsjett_2023.pdf
Valgkomiteens innstilling 2023.pdf
kontrollutvalg_beretn_2022.pdf


ÅRSBERETNING 2022 - DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB


Styret har hatt følgende sammensetning:

LederOle Stokke
NestlederAnders Hafskjold
Styremedlem/kassererIvar Alme
StyremedlemLinda Grøttland
StyremedlemSolveig Gjelsten
Styremedlem Sosiale medier/web ansvarligAnne Cathrine Bugge
VaramedlemMerete K. Kristiansen (til 4.desember 2022)
VaramedlemMartine Eknes Hegna


KontrollutvalgSverre Engar
KontrollutvalgØystein Arnesen
Kontrollutvalg varaGreta Gran


ValgkomiteJulie Bergem (leder)

Cathrine Aas

Bernt Otto Hauglin

Astrid Pedersen (vara)

Klubben hadde pr. 31.12.2022 totalt 452 medlemmer, 397 kvinner hvorav 169 jenter under 19 år og 55 menn hvorav 11 gutter under 19 år. Vi har 6 æresmedlemmer, 2 kvinner og 4 menn. Medlemsregistrering har fortsatt fokus. Det har i løpet av året vært foretatt betydelig opprydning i medlemsmassen. Medlemmer strykes og føres inn umiddelbart etter at beskjed er gitt.

Alle faste rideskoleelever på øvede kurs er forpliktet til å være medlem i DOR. Det er et misforhold mellom elever i rideskolen og antall unge registrerte medlemmer. Dette følges opp videre i 2023.

Medlemskontingenten har for 2022 vært:
Kr.600- for senior
Kr.400- for junior
Kr.900- for familiemedlemskap
Kr.250,- for terapiryttere
Kr. 100,- for Rideskoleryttere (fra desember 2022

I 2022 har har vi på Linnesvollen i tillegg til rideskolestevnene avviklet 12 stevner på alle nivåer i regi av DOR/DRS, 10 sprang og 2 dressurstevner.

Klubben har også i 2022 hatt glede av gode bidrag fra våre samarbeidspartnere. Klubbens hjertligste takk for deres støtte. Dette har gjort av vi har sunn økonomi i våre stevner. Sponsorjobben administres av Solveig Gjelsten.

På anlegget har Gjelsten Equestrian AS utført en meget stor oppgradering av «gamle Kingsland Arena med oppvarming høsten 2022. Skal være klart til Spring Tour 2023.

Klubben takker hjerteligst for alle bidrag i 2022 listet opp nedenfor.
Klubben har for 2022 mottatt kr 200 000,- fra Stiftelsen Erik Jølberg - TESS som støtte til idrettsmateriell. Beløpet er avsatt for bruk i 2023.
Klubben mottok i juni 2022 et tilsagn på kr 200 000,- fra Sparebankstiftelsen DNB til idrettsutstyr.
Klubben mottok kr 10 000,- fra Sparebank1 Sør Øst til breddemidler.
Norway Grand Prix mottok kr 100 000,- fra Viken Fylkeskommune – tilskudd.

2 klubbkvelder er avholdt i 2022, Hallowen verksted i november og juleverksted i forkant av rideskolens juleshow 10. desember. Meget vellykket med stor deltagelse. Merete og Linda stod for disse i samarbeide med rideskolen. Nye kvelder er planlagt i 2023.

Det har i kalenderåret 2022 vært avholdt 11 styremøter og 75 saker er behandlet.

Anne Cathrine Bugge og Ole Stokke representerte klubben på BRyKs kretsting 16. mars 2022.

I 2023 er DOR 250 år. Egen redaksjonskomite er nedsatt for produskjon av jubileumsskrift.
Jubilumstevnet blir Lier Horse Show 2023 22.-25. juni.
Jubileet vil også bli markert med en sammenkomst medio september med inviterte gjester. Alle bidrag vil bli tatt vel imot av Jubileumskomiteen ved leder på leder@dor.no.

ØKONOMI

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et overskudd på kr 581.796,82, -. Regnskapsåret er det første uten inntekter/kostnader knyttet til anlegget på Linnesvollen.

Stevneaktiviteten har gått som normalt gjennom året, men vi ser lavere deltagelse enn før korona og de restriksjoner denne medførte.

Bingo og Grasrotandelen (Norsk Tipping) er fortsatt viktige inntektskilder for DOR, med totalt 222.211,- i 2022. For å registrere seg som Grasrotgiver finnes det link på klubbens hjemmeside dor.no. Aktuelt org. nr. 970 022 295. Det er gratis – gir kun inntekter til klubben.

Styrer regner med at 2023 vil være et normalår økonomisk og aktivitetsmessig. Det er ikke budsjettert med gaver fra forskjellige institusjoner, selv om leder har hatt stor suksess med «å håve inn» midler de seneste årene.

Forberedelsene til klubbens 250-års jubileum er godt i gang. Styret er innstilt på å gjennomføre en verdig markering på flere måter og er innstilt på at det kommer til å koste, og budsjetterer tilsvarende. Det arbeides med potensielle sposorer og andre bidragsytere, men ikke noe er i boks i skrivende stund.

Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.

Klubbens likviditet er pr. 31.12.2022 er fortsatt solid. Vi viser for øvrig til regnskapet med noter.

KOMMUNIKASJON /SOSIALE MEDIER og HISTORISK ARKIV

For å få til en så god som mulig kommunikasjon og informasjonsflyt mellom klubb/styre/medlemmer, benytter klubben seg av både hjemmeside og sosiale medier. Klubbens hjemmeside (www.dor.no) er fortsatt hovedkilden for informasjon utad, men Instagram og Facebook brukes også aktivt i kommunikasjon/informasjon. Klubbens historiske arkiv (lastes opp til en konto på «Flickr»), oppdateres fortløpende. Dette er en kilde til historikken til DOR (som er meget omfattende) både for nye og gamle medlemmer av klubben. Vi fortsetter vår intensjon med å drifte alle klubbens offisielle sider/profiler på sosiale medier på en så profesjonell måte som mulig. Hjemmeside/Facebook/Instagram/historisk arkiv driftes fortsatt av D.O.R.s «hjemmesideredaktør». Tilbakemeldinger på både hjemmeside/sosiale medier/historisk arkiv og H.E.S.T. gjør at vi fortsetter slik det er pr i dag, men holder oss oppdatert om eventuelle nye «kommunikasjonsområder».
Hjemmeside: www.dor.no
Facebook: https://www.facebook.com/drammenogomegnrideklubb/
Instagram: https://www.instagram.com/drammenogomegnrideklubb/
Klubbens arkiv (historie): https://www.flickr.com/photos/drammen_og_omegn_rideklubb/collections

D.O.R.s visjoner og verdier (H.E.S.T.) http://www.dor.no/blog/post/166576/dor---var-visjon-og-vare-verdier?ispage=true

SPORT

2022 har vært et innholdsrikt sportslig år på Linnesvollen med mye aktivitet. Året begynte med vintercup i både sprang og dressur. Dette er viktige stevner for rekrutteringen til sporten og det var derfor veldig gledelig å se så mange startende, særlig i ponniklassene. I april ble det arrangert FERD rideskolecup på anlegget med finale under Drammen Grand Prix i juni. I finalen ble DOR sterkt representert av Karoline Kvalbein Lerbrekk og Sander Nås Sønsterud. I juni ble også tradisjonsrike Lier Horse Show arrangert med klasser i både sprang og dressur. Dette ble igjen et vellykket stevne. Utover høsten ble Drammen Derby arrangert i sprang med klasser for både ponni og hest. Sesongen for DOR som stevnearrangør ble avsluttet med vintercup i sprang i slutten av oktober. Planen var igjen å få til et nytt Klubbenes mesterskap i samarbeid med naboklubben DRAM, men dette lot seg dessverre heller ikke gjennomføre i 2022.

Anlegget på Linnesvollen har i tillegg vært vertskap for tre helger med Drammen Spring Tour, nasjonshopping under Norway Grand Prix, Landsmesterskap for både ponni og hest i sprang, samt Baltic cup.

Vi har også arrangert weekendkurs i sprang med Jacob Hellstrøm med to treninger og felles lunsj. Dette ble nok en gang svært godt mottatt av klubbens ryttere og vi planlegger å få til to lignende arrangementer i 2023.
Tusen takk til dere som har stilt opp for klubben som sponsorer, stevneledere, i sekretariatet, i dommertårnet, banebyggere og banemannskap, sponsorskaffer og alle andre medhjelpere. Uten deres hjelp hadde vi ikke klart å arrangere gode stevner i året som har gått!

DOR-resultater mesterskap mm i 2022:
Sølvmedalje lag-NM sprang Julie Askim Petersen / Billy Tiara Madison Granlund / Clara Alfarvad Z Karoline Lien / Capri Sun Julie Bergem / Haas de la Noyelle (lagleder)
Kretsmestre lag dressur senior Lise Qviller Halvorsen / Brenhinol (N) Empress Susanne Hjerpeland / Engas Donna Lucia Ingrid Margrethe Falch-Jacobsen / Engas Maxmanus (PS! Det står feil rytter i result.listen. Leah Nyrud står i stedet for Lise Q.Halvorsen)
 Sølv KM dressur senior Susanne Hjerpeland / Engas Donna Lucia
Breeders 2022 2.plass sammenlagt i Breeders for 5-års hester: Tina Wang Simensen / Spirit of Norway 2.plass sammenlagt Breeders Open (7-års hester): Karoline Lien / Capri Sun 3.plass sammenlagt
Breeders Open (7-års hester): Martine Eknes Hegna / Iniesta
Vinner av Finalen TopSpec Cup ponni kategori 1/2: Linnea Paulsen / Kuli's Maybe Magic.

Oversikt over teknisk personell i DOR 2022
Ivar Alme SD3/KL
Anders Hafskjold SBB3/FEI level 3/KL
Anne Cathrine Bugge SD3/FEI Level 1
Eirik Berentsen SB1
Sharon Lauritzen SB1
Melinda Elise Gramdal SD1
Tonje Nielsen SSD
Toril Hemmingby SSD
Ole Stokke SBB3/FEI Level 2/KL

DOR trenger fortsatt å rekruttere teknisk personell, så vi ønsker å sende flere på kurs i 2023.

RIDESKOLEN 2022

2022 har vært et innholdsrikt år.
Januar – Rideskolen startet opp Mor-datter dag 15.januar. Weekendkurs 22-23.januar
Instruktører: Kristine, Alexandra, Kaja, Sharon, Ellen
Februar – Runderidning 6.februar, rideskolestevne 12.februar, hentet ny shettis(Irina aka Tina) til rideskolen 18.februar. weekendkurs 19-20.februar, Stellekurs og runderidning 20.februar, Hammer og Rapunsel pensjoneres og flytter til Renskaug vertsgård.
Mars – Kjeppheststevne 3.mars, rideskolestevne 12.mars, weekendkurs 26-27.mars,
April – Far og sønn/datter dag 2.april, grønt kort kurs 06.april, påskeleir 09-13.april, kvalifiseringsstevne til FERD rideskolecup 23.april,
Mai – Kjeppheststevne 14.mai, shettisen Havana fødte hoppeføllet Vaiana 14.mai, rideskolestevne 28.mai,
Juni – Weekendkurs 4-5.juni, sommeravslutning for rideskolen 17.juni med grilling, rebusløp osv. FERD rideskolecup finale 18.juni med fantastiske skolehester som tar alle de spente rytterne med rundt. SOMMERLEIR uke 26 og 27. 40 deltakere hver uke.
Juli – Sommerferie. Runderidning 27.juli. DUGNAD i paddocken til rideskolehestene 31.juli.
August – Sommerleir uke 31 og 32. Runderidning 14.august. Oppstart rideskolen 15.august. Dugnad med vask av rideskolestallen 20.august.
September – Programridning 3.september. Shettis meet and greet 4.september, rideskolestevne 10.september, runderidning 11.september, weekendkurs 17-18.september, weekendkurs 24-25.september.
Oktober – Mor og datter/sønn dag 1.oktober, rideskolestevne 08.oktober, Halloweenkveld 26.oktober, Halloweenstevne 31.oktober.
November – Programridning 5.november, Shettis meet and greet 5.november, runderidning 20.oktober, Rideskolekonferansen 19.november, weekendkurs 26-27.november, kjepphesttrening 27.november.
Desember – Juleverksted 7.desember, Juleshow 10.desember, Rideskolestevne 17.desember, romjulskurs 26-29.desember.

Instruktører: Kristine, Sharon, Helle, Alexandra, Hannah, Ellen, Therese, Tilde

Ellen Roseth har fortsatt ansvaret for terapiridning. Vi har også økt aktiviteten på sosiale medier. Facebook, Instagram spesielt. Også noe på Snapchat og Tiktok. Det vektlegges godt og hyggelig miljø i rideskolen. Et inkluderende miljø for alle. Vi har knøtteridning for de yngste fra 3 år. En del voksenkurs og terapiridning hvor vi finner den eldste på 76 år.

Tilbudet dekker alle aldere relatert til ulike kurs. Fra nybegynner til videregående elever.

Det er en fin ungdomsgjeng i stallen som via LAM midler får opplæring relatert til inkludering og hjelpefunksjon for mennesker med fysiske eller psykiske hjelpebehov. Antall elever i rideskolen ligger jevnt på 450. Dette er vi meget fornøyd med. Vi sikter mot ca 500 elever på ukentlig basis fra sommeren 2023 og utover. Rekrutering til sporten fra rideskolen satser vi også på, ønsket er at det vil være minst 2-4 fra rideskolen som kjøper egen ponni/hest hvert år. Flere ungdoms -og videregående skoler sender med jevne mellomrom elever til oss for å ha praksis. Helt fra Bergen får vi alltid 2-3 elever som tilbringer praksisen sin på DRS hvert halvår 2-3 uker av gangen. Håper det vil «avle» fremtidige lærlinger/ridelærere/ryttere.


Lier 10. mars 2023

Ole Stokke, sign
Leder DOR

Årsmøteprotokoll 2022

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 26. Mar 2022

Protokoll - signert fra årsmøtet i DOR 23.mars 2022


Årsmøteprotokollen kan også lastes ned:
Signert_protokoll 2022.pdf