Til alle medlemmer/brukere av Linnesvollen

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 21. Feb 2021

Vi har desverre fått hendvendleser fra brukere av turveien (gamle jernbanen)
om løse hunder som kan spores tilbake til anlegget som eier ikke har kontroll på

Vi som klubb tar slike henvendelser seriøst  og det er jo unødvendig at klubben skal få dårlig 
omtale/rykte i bygda.
Hesten er vår beste venn og sammen med den kommer også ofte hunder.  
DOR forutsetter at dere har kontroll over hundene deres når dere besøker Linnesvollen.  
Det er pt. ikke ekstraordinær båndtvang i Lier. men den kan fort innføres.  
Vanlig båndtvang gjelder fra 1. april til og med 20. august i det ganske land.

Så de som ikke kan ha kontroll over hunden sin bes  la den bli hjemme, 
vi kan dessverre ikke ha Linnesvollen som et fristed for hunder ute av kontroll.Styret i DOR


Lover Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 12. Feb 2020


LOVNORM FOR IDRETTSLAG 
Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019
.                       

                                                              


LOV FOR DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB

Stiftet 25.11.1773.
Sist endret 10.desember 2019 med virkning fra 01.01.2020.

Ryttersporten i Drammen ble organisert den 25.11.1773 da 12 unge borgere av Bragernes by kom sammen og innstiftet "Det Ridende Grønne Corps". 
Korpset ble omorganisert og navnet forandret til "Drammen Kongelige Ridende Borgergarde" 02.11.1815. 
Borgergarden ble ved lov av 28.05.1881 oppløst som ledd i borgervæpningen, men fortsatte som forening og ble 26.10.1886 rekonstruert under navnet "Drammen og Omegn Rideklub". 
Etter den 2. verdenskrig ble klubben 15.01.1948 nykonstruert som "Drammen Rideklubb. 
På generalforsamlingen 01.12.1965 ble navnet forandret til "Drammen og Omegn Rideklubb. 
Klubbens anlegg ligger i Lier Kommune.


 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1       Formål 

Drammen og Omegn Rideklubbs formål er å øke interessen for ryttersporten i Drammen og omegn. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.                                                                    All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. 

 

§ 2       Organisasjon 

Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.                                       Idrettslaget er medlem av Norges Rytterforbund..
Idrettslaget hører hjemme i Lier Kommune og er medlem av NIF gjennom Buskerud Rytterkrets og             Viken Idrettskrets, og er medlem av Lier Idrettsråd.
Idrettslaget skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

§ 3       Medlemmer 

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:  

a)         Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.     

b)         Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF. 

Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen     gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom   vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt. 

Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledd regelverk og vedtak. 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent.

Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra
lagets medlemsliste.

Medlemskontingenten fastsettes på generalforsamlingen hvert år og betales forskuddsvis. 

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Kontingent er som følger: junior ut fylte 17 år, senior fra og med 18 år.

a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år.
Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to  uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang,        

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av
ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre
uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.


II. TILLITSVALGTE  

§ 4        Kjønnsfordeling

 Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

§ 5       Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

Forslagsrett:
a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt
   arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets              arbeidsområde.

Møte- og talerett:
a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.
[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.] 


§ 6       Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker 

Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.      

En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.              

Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre. 

En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.


§ 7         Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt. 

Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.


§ 8       Inhabilitet 

En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken,
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller        annen juridisk person som er part i saken.

Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.    

Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.


§ 9       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll 

Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

§ 10     Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse 

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap. 


III. ØKONOMI

 § 11     Regnskaps- og revisjonsplikt mv. 

Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele
idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte
grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle        utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

 Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.


§ 12      Budsjett 

På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

§ 13    Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV. 

 § 14     Årsmøtet

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.


§ 15     Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

§ 16     Årsmøtets oppgaver 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3. Velge protokollfører(e).

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne saklisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors
    beretning]

10. Behandle forslag og saker. 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette   

      treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

 1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.
 2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
 3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 4. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 5. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

 Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

 [15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

 

§ 17     Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 18     Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:vedtak av idrettslagets styre,

 1. vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
 2. skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakel

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

§ 19     Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

§ 20     Idrettslagets styre

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer idrettslaget utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 Styret skal blant annet:

a)  Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)  Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er  
fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en
     tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c)  Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.

d)  Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e)  Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke
       har valgt representanter.

f)  Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

§ 21      Kontrollutvalg 

Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)  Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds    
     regelverk og vedtak.

b)  Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler
      benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)  Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som
     ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)  Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre
     idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møt med revisor, og kan ved
     behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)  [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

 Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.


§ 22     Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.


§ 23     Grupper

Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a)  Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen      foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å
oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater.
b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for
avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet
skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d)  Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

§ 24     Lovendring

Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

§ 25     Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

DORs lover kan også lastes ned  dors-lov-fra-2020.pdf
Offisiell åpning av Gjelsten Arena

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 8. Mai 2018

                         Den offisielle åpning av Gjelsten Arena er fredag 11. mai kl. 16:00.

Som mange sikkert har registrert, har det skjedd store ting på Drammen og Omegn Rideklubbs anlegg på Linnesvollen de siste månedene.
Førstkommende fredag er det klart for offisiell åpning av anlegget, finansiert av en storslått gave fra Bjørn Rune Gjelsten, med bidrag fra Norges Rytterforbund.
Drammen og Omegn Rideklubb er svært takknemlige for gaven og stolt av hvordan det er blitt! Fredag 11. mai kl 16:00 skal det hele innvies, og alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til å delta i åpningen.
Og ikke nok med det, rett etter åpningen (kl. 17:00) starter en forrykende Nations Cup (lagkonkurranse for nasjonslag).
Værmeldingen ser også ganske så bra ut.
Gleder oss til å se dere.

Mvh
Styret i D.O.R.

                    

                       

INVITASJON

Vi har gleden av å invitere til åpning av Gjelsten Arena,

den nye ridebanen vår på Linnesvollen.


Den offisielle åpningen av arenaen vil bli :


Fredag 11. Mai Kl. 16.00
Drammen Ridesenter
Fruktveien 25
3402 Lier

 


Håper du/dere har mulighet til å komme og dele denne
begivenheten sammen med oss.

 

Gjelsten Arena er en milepæl i norsk ryttersport.

Det er investert nærmere 10 millioner kroner i en helt ny og

moderne ridebane i internasjonal standard.

 

Dette er en arena for fremtiden.

Vi gleder oss til å vise den frem til dere.

 

 

Hjertelig velkommen!

   

Med vennlig hilsen
Drammen og Omegn Rideklubb
Norges Rytterforbund
DRS AS
Bjørn Rune Gjelsten

 

 

 
Historisk overblikk vedr. driftsavtalen mellom Eirik Berentsen og Drammen og Omegn Rideklubb.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 2. Mar 2017

Mars 2017

Avtalen mellom Eirik Berentsen/Drammen Ridesenter (herefter kalt EB/DRS) og Drammen og Omegn Rideklubb (herefter kalt DOR) med vedlegg ble inngått 2.juli 2009, gjeldende til 1.august 2019. Avtaletiden er ved styrevedtak forlenget til 1.juli 2023

Denne avtalen er på mange måter historisk, den har ført til at anlegget er utbygget til det største og beste utendørs anlegg i Norge.

DOR, som da (i 2009) var tynget økonomisk, har på grunn av avtalen kunnet bygge opp en solid kapital, og er nå en av de økonomisk mest solide klubber i landet. Anlegget var i 2009 i ganske dårlig stand. I forhandlingene med EB var det å styrke klubben økonomisk et viktig mål.

Mange millioner er investert i baner, bygninger, parkeringsplasser, oppstallingsområder og fasiliteter. NRYF bidro med betydelige midler til oppgraderingen av hovedbanen, men 2/3 av kostnaden, jobben og de resterende kostnadene var det i all hovedsak EB som stod for. Denne oppgraderingen gjorde stevner gjennom hele sommeren mulig. DOR har via spillemidler bidratt med midler til oppgradering av de andre banene ute. Toppdekkene på begge avridningsbanene ble imidlertid betalt av EB.

EB har bidratt med meget store midler, hele tiden i samarbeid med DOR. Paddocker, stallinnredninger etc. Det har vært et samspill hele tiden, der alle muligheter er utnyttet mht. forskjellige former for støttemidler fra kommune, fylke og NIF/NRYF. Som et eksempel ville ikke støtten på Kr. 400.000 til fra Sparebankstiftelsen som Terje Kaksrud kjempet for vært mulig uten Norway Grand Prix og de store internasjonale stevnene på Linnesvollen.
Videre gir det at DOR utad står som medarrangør større muligheter for offentlige støttemidler. Også overfor opinionen er det viktig at DOR/EB/DRS fremstår som en enhet

Nedenfor er listet opp en del punkter som er viktige for alle i klubben å være informert om, og viktig å huske på i fremtiden.

 • Driftsavtalen mellom EB/DRS og DOR er indeksregulert fra 2015 til den går ut i 2023
 • Baner og rideunderlag tilfaller DOR
 • DOR kan uten vederlag benytte anlegget til stevner. Det er mange klubber som ikke kan det.
 • DOR betaler ikke for strøm til arrangementer og møter
 • I 2010 forhandlet EB frem en avtale med Horze der klubben mottar en årlig leie for butikktomten på kr 35 000 pr år, indeksregulert, avtalen er på 30 år. Det er å bemerke at EB allerede betaler leie for denne tomten. Horze stod for alle kostnader. Over 30 år vil dette tilføre klubben over 1500 000 kr i leieinntekter. I tillegg forhandlet EB frem en avtale der Horze også betalte et engangsbeløp på 1 000 000 som i hovedsak skulle gå til oppgraderinger av anlegget og sikre klubbens økonomi ytterligere.
 • I tillegg bygget EB restaurant «Sancerre» til en kostnad på over 3 000 000 kr for egen regning. Uterestauranten og grillplassen er også med. Bygningene tilfaller DOR ved kontraktens utløp
 • Stallinnredning og ytterdører er byttet og betalt av EB/DRS. Det er laget en separat avtale om dette der DOR ved evt. opphør av driftsavtalen kan kjøpe ut dette til en brøkdel av prisen.
 • DOR kjøper sportsmateriell og teknisk utstyr og søker om støtte til dette. Hindermateriellet brukes også av EB/DRS mot en deltagelse på 50% av netto investering.
 • Walkeren er bekostet av EB/DRS og tilhører ham/dem. Byggesaksomkostninger er betalt av DOR

EB har hele tiden villet klubbens beste. Han har tilført enorme verdier til anlegget. Det er viktig for DOR å ha dette klart for seg for fremtiden og for medlemmene våre slik at vi nå når de største utfordringene er over kan fortsette dette samarbeidet med leietager på riktige premisser.

Drammen og Omegn Rideklubb har i dag en bunnsolid økonomi og stor økonomisk handlefrihet, Dette er for en stor del forårsaket av avtalen med EB. Det er mange utfordringer i fremtiden som DOR nå er godt rustet til å møte.