Innkalling / saksliste / årsberetning / innkomne forslag / valgkomiteens innstilling til DORs årsmøte 20/3-2018

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 7. Feb 2018

Årsmøte 2018
Sted: Linnesvollen. 
Tirsdag 20. mars kl 19:00

Saksliste 

1.                  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.                  Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.                  Behandle årsberetningen.

5.                  Behandle regnskap i revidert stand.

6.                  Behandle innkomne forslag og saker.

7.                  Fastsette kontingent for 2018. Styret forslår uendret kontingent.

8.                  Behandle budsjett.

9.                  Foreta følgende valg:
                     a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
                     b) 4 styremedlemmer (velges samlet) 
                         2 varamedlemmer (velges samlet)
                     c) 2 revisorer 
                     d) Representanter til idrettskretstinget og NRYFs ting
                         Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse
                     e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem


Årsberetning
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling

 

Lover - Drammen og Omegn Rideklubb