Årsberetning 2016 for Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 20. Feb 2017

Vi oppfordrer alle stemmeberettigede medlemmer (og andre interesserte medlemmer) å møte på årsmøtet 1.mars kl 19:00 (Doffen Kro, Linnesvollen).

6-1976--DOR_logo.png

ÅRSBERETNING FOR 2016

DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB

Styret har hatt følgende sammensetning:

Leder Karina Espedal-Carlem
Nestleder Kjersti Ekornrud
Kasserer Hege Andersen
Sekretær Bernt Otto Hauglin
Styremedlem Per Vidar Brunvoll
Styremedlem Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen
Varamedlem Terje Kaksrud
Varamedlem Marianne Fjeldbo Hansen
Klubbrevisorer Sverre Engar og Øystein Arnesen
Valgkomité Anne M. Katteland
Astrid Pedersen
Ivar Alme
Jan Auen Hafskjold (vara)

Klubben hadde pr.31.12.2016. 465 medlemmer, 406 kvinner og 59 menn.
Vi har 7 æresmedlemmer, 2 kvinner og 5 menn.

Medlemstallet er økt med med ca 15 % fra året før, og dette er positivt. Imidlertid er det fortsatt en underregistrering av rideskolelever. Alle faste rideskoleelever er forpliktet til å være medlen i DOR. Dette vil bli fulgt opp i 2017.

Medlemsregisteret er pr 1.1.2017 overført til idrettsforbundets offisielle register KlubbAdmin. Stor takk til Rill M. Fjøren som har hatt en kjempejobb med dette.

Medlemskontingenten har for 2016 vært

Kr.600- for senior

Kr.400- for junior

Kr.900- for familiemedlemskap

Det har i 2016 vært avholdt 8 styremøter og 42 saker er behandlet.

ØKONOMI

Regnskapet for 2015 er gjort opp med et overskudd på kr 103.626,77 mot fjorår kr 88.342,64 Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.

Vi har mottatt kr 12.491,50 i grasrotandel fra Norsk Tipping, mot kr 3293,41 i 2015.

Klubbens likviditet er pr.31.12.2016 fortsatt meget god. Vi viser forøvrig til regnskapet. Store oppgaver ligger fortsatt foran oss, bl. isolering av ridehusene, og generell klubbutvikling.

For å kunne opprettholde en sunn økonomi for klubben er det viktig at det holdes et høyt trykk på stevneaktiviteter som er vår eneste inntektskilde utenom driftsmidler, medlemskontingenter og offentlige tilskudd.

GENERELT

DOR er nå i en meget god posisjon for fremtiden. Klubben har økonomisk handlefrihet og dette gir rom for den stevneaktiviteten som Linnesvollen fortjener. Det er styrets håp at denne muligheten blir grepet av det nye styret. Alt bør ligge til rette for en stor aktivitet på stevnefronten fremover.

DOR mottok i 2016 en generøs gave på Kr 100.000 fra Bjørn Rune Gjelsten . Denne ble høyt verdsatt og vil bli brukt til å utvikle klubben videre. Klubbens hjerteligste takk!

SPORT

Det ble opprettet en sportsgruppe i styret bestående av Kjersti Ekornrud, Marianne Fjellbo Hansen og Karina Espedal-Carlem. Disse har gjennomført alle stevner DOR har arrangert i 2016 både som stevneledere og i sekretariatet.

Dette har vært meget arbeidskrevende og har resultert i at vi ønsker å gå noe ned på antall stevner i 2017. Vi vil fokusere på kvalitet framfor kvantitet.

Det har vært arrangert et ”aktive foreldre” møte hvor målet var å rekruttere og lære opp engasjerte foreldre til de forskjellige oppgavene som skal dekkes under et stevne..

Møtet gikk over all forventning hvor samtlige var positive til å sette seg inn i de forskjellige rollene. Rollefordelingene ble fordelt på to forskjellige stevner i løpet av høsten 2016, hvor foreldrene fikk følge en stevneleder, en i sekretariatet osv, alt etter hva den enkelte kunne tenke seg å lære. Dette fine og positive samarbeidet vil bli tatt opp igjen ved første sprangstevne DOR skal arrangere i mars 2017.

Tusen takk til alle de flinke mødrene som var sporty og kastet seg ut i ukjente oppgaver med engasjement og entusiasme.

DOR trenger teknisk personell ( dommere,banebyggere,stewards, horsepro) og vi ønsker derfor å sende flere på kurs. Dette er noe vi ønsker å rette mere fokus på i 2017, og vi vil informere medlemmene slik at de som har lyst får mulighet til å dra på kurs.

Det ble gjennomført en dugnad blant alle aktive ryttere ved å selge ”Enjoy” bonusguider i oktober, november og desember. Dette prosjektet ble mottatt med stort sett positive tilbakemeldinger, og salget av 100 bonusguider innbragte kr 11.000 til klubben. Beløpet er øremerket lagdeltakelse i 2017. Vi håper alle som deltok på prosjektet føler at de får noe igjen for innsatsen de har lagt ned : Bedre lagånd og mere økonomisk støtte ved lagdeltakelse i 2017.

Ambisjonen er at vi kan sende lag i alle divisjoner fra DOR og dekke transport- og oppstallingskostnader samt lagavgift når norgesserien finale og NM lag finale arrangeres i Bergen sensommer 2017, samt bidra til Mounted Games gruppa når de eventuelt skal delta i lag NM.

Hanne Tufte Egelandsdal ble ansatt som stevnekoordinator fra 01. Mai 2016. Dette har fungert veldig fint og vært til stor hjelp for stevneleder og de øvrige ansvarlige for stevnene

Hovedoppgavene til stevnekoordinatoren har vært å lage/publisere stevneinvitasjon, publisere ryttermelding, administrere påmeldinger/endringer, skaffe teknisk personell/hjelpemannskap og å overlevere alt til stevneleder dagen før stevnestart. Hanne har brukt mye tid og energi på oppgaven som stevnekoordinator og tatt fatt på oppgavene med entusiasme og engasjement.

Da Hannes jobbsituasjon har forandret seg har hun valgt å si opp stillingen som stevnekoordinator med virkning fra 1.april2017, tiden strekker ikke til.

Vi har lyst ut stillingen og håper på at det er noen som kan tenke seg den. Styret har sett at dette er en viktig stilling som har ført til at stevner arrangert av DOR stort sett har gått smertefritt med hjelp og tilrettelegging fra stevnekoordinator i forkant.

Tony Andre Hansen overtok som ny hovedtrener på Linnesvollen fra august, noe styret kun har hørt positivt om. Vi håper Tony kan bidra til å tilrettelegge et treningsopplegg for alle som ønsker det slik at det blir et bredt treningstilbud for våre sprangryttere.

Vi håper å kunne gjøre oss mere synlige i lokalsamfunnet slik at vi kan fortsette å øke antall elever i rideskolen og fortsette å rekruttere medlemmer til klubben og generelt satse mer på vekst.

PLASSERINGER SPRANG 2016:

Norgesserien
1.divisjon: 3.plass til DORs lag bestående av:
Cathrin Muri/Aljana, Lotte Grimsrud Giseth/C. Lucky Lord RK, Eyvind Sverre Nistad/Gipsy Girl De Tiji og Knut Helge Dalen/Caprice Volo.

Spring Tour
Bronse Tour finale (7 mai) vunnet av Eyvind Sverre Nistad og Gipsy Girl de Tiji

Landsmesterskapet
3.plass og bronse LNM 1.30m: Hedda Falkevik Hagen/JJ Casiska

Norgesmesterskapet
Senior: Gull til Geir Gulliksen/ Edesa S Banjan

Breeders
6 års: Gull til Johan Sebastian Gulliksen/Amulette

Innendørs Norgesmesterskap
Young Rider: Gull til Vilde Wiik Terum/ General van de Nachtegaele
Senior: Sølv til Geir Gulliksen/ Violetta D

Hallmesterskap (INM) 6 års
Gull til Victoria Gulliksen
Bronse til Johan Sebastian Gulliksen

Kretsmesterskapet
Sprang senior
Gull til Michelle Perryman/ Al Bundy
Sølv til Eyvind Sverre Nistad/ Gipsy Girl de Tiji

KM lag junior/young rider
Sølv til DOR:
Vilde Lewenhaupt/Cosmelina, Sunniva Haugland/Dominico, Johannes Katteland Kihle/Korida II

Klubbmesterskapet
Klubbmester sprang skolehest: Elling Raknestangen/Hammer
Klubbmester sprang junior: Hanna S. Martinsson/ Cassiopeja
Klubbmester sprang ponni: Celine Eknes Hegna/ Chruchtower Clover
Klubbmester sprang senior: Martine Eknes Hegna/ Zoroya Z

PLASSERINGER DRESSUR 2016:
Bronse i KM lag senior:
Nina Merete Bjerkås/Precious Tamara, Mari Ludvigsen/Sunshine 594 og Hanne Tufte Egelandsdal/Welan

Klubbmesterskapet
Klubbmester dressur junior Hanne Stærkebye/Senior
Klubbmester dressur senior: Nina Merete Bjerkås/ Precious Tamara

Det skal nevnes at det er flere drammens ryttere som har hevdet seg på et intenasjonalt nivå både innen sprang og Mounted Games.

TEKNISK PERSONELL pr 31.12.2016: (KL = kurslærer)

Ole Stokke SB3/KL

Hilde Simensen Ryttertestdommer

Marianne Halvorsen DD2

Ivar AlmeSD3/KLS

Anders HafskjoldSB5/KL/FBA

Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen SD3

Ingerid Låker Sandvik SD2

Tove Perryman SD2

Per Arne Andersen SD2

Caroline Enger Internasj.dommer sprang/KL

Eirik Berentsen SB1

Anne Wiik Nilsen SD2

Jan Auen Hafskjold SB2

Sharon Lauritzen BBA

Tonje Nielsen Stildommer sprang

Melinda Elise Gramdal SDA

Charlotte Lundemo Stenbro Stewardaspirant


ANLEGGET

Det ble i 2016 lagt afalt ved innkjøringen til anlegget, på plassen ved nord for ridehusene, og ved sekretariatet. Dette var etterlengtet og vi slipper å kjøre i søle og vannpytter.

Videre ble veien bak stallene oppgradert.

Det er et etterslep på utvendig vedlikehold (vinduer maling,og endel snekkerarbeider, bl. a, dommertårn ) dette vil bli gjort før sommersesongen 2017. sommeren 2016

Det er tilført banemasser i ridehusene, og det er lagt planer for utbedring av baneunderlag ute, og endring i design på hovedbanen.

Anlegget står godt rustet til sesongen 2017

RIDESKOLEN

Ellen Roseth har vært rideskolesjef i 2016. Det vektlegges godt og hyggelig miljø i rideskolen. Og det er nå en fin gjeng med jenter med god aldersfordeling som er mye i stallen.

Drammen Ridesenter har egen åpen gruppe på Facebook som har ca. 330 medlemmer. Dette er en god informasjonskanal for elevene.

Det ble arrangert 3 nybegynnerkurs i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret. Rideskolen hadde jevn økning av elever fra ca. 210 ved begynnelsen av 2016 til å ligge stabilt over 240 elever.

På høsten prøvde vi med et 10 ukers kurs på dagtid med lite oppslutning, det er planlagt å prøve igjen i 2017.

Det har vært en rekke aktiviteter i helgene

23. januar var det åpen rideskoledag med med ridning og bytte - salg av ride og hesteutstyr.

6. februar var det stellekurs og debutantstevne.

20. februar dressurstevne.

19. mars sprangstevne.

24-26. mars påskekurs.

21. mai rideknappen 1,2,3 og 4

28. mai sprangstevne

4. juni dressurstevne

I juni og august ble det holdt 4 dagrideleiere a 4 dager, med godt oppmøte.

14. august var det Åpen Rideskoledag.

19-21 august ble det holdt voksenkurs for nybegynnere, øvede og viderekommende.

I slutten av august kom de to stallkattene.

24. september Stellekurs og debutantstevne.

3 søndager (oktober, november og desember) har det vært arrangert mounted games trening med shettiser.

29. oktober sprangstevne

12. november dressurstevne - ble avlyst - men det ble trening til klubbmesterskapet.

10. desember skoleklasser i sprang og dressur i Klubbmesterskapet.

17. desember Juleshow

Romjulen - dagskurs.

Det har også vært noe turridning og drop in timer i helgene.

Det har generelt vært god oppslutning og godt engasjement på alle arrangementer. Miljøet i rideskolen er godt, det er en gruppe foreldre med godt engasjement som stiller med kake, kaffe m.m. på arrangementene.

Materiell:

Det er innkjøpt noen hestedekken til ponniene og noe generelt utstyr til skolehestene. Rideskolen får også noe utstyr av gavmilde privatryttere. Det er lagt inn ønske om lettere hindermateriell til bruk i det nye ridehuset, det er påpekt svært dårlig lys i dette ridehuset. Døren inn til ridehall 1 - gamle ridehuset er svært tung.

Instruktører per 31.12.2016

Esther Hoff, rideskole - dressur

Hedda H. Berentsen, rideskole

Kristine Roseth rideskole

Silje Marksten rideskole

Knut Helge Dahlen rideskole - sprang

Sharon Lauritzen, Shettis-rideskole.

Ellen Roseth, terapiridning og vikar


Årsmelding kan også lastes ned her
Viser forøvrig til lover for Drammen og Omegn Rideklubb
samt saksliste for årsmøtet 2017
Årsregnskap og budsjett blir fremlagt på årsmøtet.