Innkalling til årsmøte - Drammen og Omegn Rideklubb - vedlagt årsberetning, regnskap, budsjett og valgkomiteens innstilling

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 18. Feb 2024

Innkalling til årsmøtet 2024. 
Onsdag 20. mars kl. 19:00 - Violetta, Linnesvollen


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
     protokollen.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetningen.

5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 
    kontrollutvalgets beretning

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent 

Forslag til Årsmøtet fra styret: 

Medlemskontingent for 2025 beholdes uendret.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.   
Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.                                                             
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.                                                      
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.                          
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen onsdag  6. mars 2024. 

Forslag sendes leder@dor.no merkes med «Årsmøte 2024».

Lier, 18. februar 2024
Ole Stokke, Leder


Innkalling - nedlastbar
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 20. mars 2024.pdf

årsberetning_2023_sign.pdf

regnskap_23_sign.pdf

Budsjett_2024.pdf

Valgkomitéinnstilling 2024 .pdf