Innkalling til årsmøte i Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Feb 2020

Årsmøte 2020
Sted: Linnesvollen.
 Tirsdag 9.juni kl 19:00

Saksliste 

1.                   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.                   Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
                       protokollen.

3.                   Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4.                   Behandle årsberetningen.

5.                   Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, og revisors beretning

6.                   Behandle innkomne forslag og saker.

7.                   Fastsette kontingent for 2021. Styret forslår uendret kontingent.

8.                   Vedta idrettslagets budsjett.

9.                   Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10.                 Foreta følgende valg:

                      Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.

                      Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.

                      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett  
                      eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

                      Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

                      Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv).
Leder og nestleder (velges hver for seg)

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 2.juni. 
 Forslag sendes leder@dor.no merkes med årsmøte 2020

Årsberetning-dor--2019.docx

Valgkomiteinnstilling 2020.docx

Revisorrapport.pdf

Resultatregnskap 2019.pdf

Noter til årsregnskap 2019.pdf

Balanserapport 2019.pdf

Budsjett_2020.pdf

Organisasjonsplan 2020.docx


Lover – Drammen og Omegn Rideklubb