Innkalling til årsmøte 23.mars 2022 - oppdatert med årsberetning og regnskap m.m

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 14. Feb 2022

Innkalling til årsmøtet 2022
Onsdag 23.mars 2022 kl. 19:00
Linnesvollen


(Med forbehold om at smittevernforskriften tillater det)

Saksliste
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen,
3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
4. Behandle årsberetningen.
5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent
Forslag til årsmøtet fra styret:
           Medlemskontingent 2023 uendret
           kr. 600,- senior
           kr. 400,- junior
           kr. 900,- familiemedlemskap
           kr. 250,- terapiryttere
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Foreta følgende valg
      Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
      Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 2 varamedlem
      Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
      eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
      Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
      Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan

      Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet.
      Deretter velges varamedlemmer samlet.
      Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2.varamedlem osv. 


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen
tirsdag 8.mars.
Forslag sendes leder@dor.no - merkes "Årsmøte 2022"


Lier 14,februar 2022
Ole Stokke, leder
     
 

Årsberetning DOR _2021.pdf

ResultatRegnskap 2021.pdf

Noter_2021 regnskap.pdf

Balanse_regnskap2021.pdf

Budsjett_2022.pdf

Kontrollutvalgets rapport 2021.pdf

Valgkomiteinnstilling 2022.pdf