Saksliste til årsmøtet 15. juni

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 7. Jun 2021

Saksliste til årsmøtet 2021.
Tirsdag 15. juni 2021 kl. 19.00.
Linnesvollen

(Med forbehold om at smittevernforskriften tillater det)DOR anmoder alle som skal på årsmøtet å melde seg på til leder@dor.no slik at vi kan håndtere årsmøtet etter smittevernforskriften.

For å ha stemmerett må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og betalt sin kontingent for inneværende år.

Kl 19.00 vil det bli gitt en orientering om sak 6. Årsmøtet settes etter dette.

Saksliste:

1.    Godkjenne de stemmeberettigede.

2.    Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

3.    Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

4.    Behandle årsberetningen.

5.    Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

6.    Behandle innkomne forslag og saker.

Forslag fra Styret til årsmøtet:
Overdragelse av Drammen og Omegn Rideklubbs anlegg på Linnesvollen til Gjelsten Equestrian AS.
Gjelsten Equestrian AS (Gjelsten) et selskap 100% eid av Bjørn Rune Gjelsten signerte våren 2021 kjøpekontrakt på grunnen Drammen og Omegn Rideklubb (DOR) fester fra Stiftelsen John Rasmussen Aass og hustrus Legat. Som en følge av dette har DOR forhandlet fram en kjøpekontrakt med Gjelsten, samt tilhørende bruksrettsavtale mellom Gjelsten, DRS AS og DOR.

Bruksrettavtalen sikrer klubben evigvarende og kostnadsfritt tilhold på Linnesvollen hestesportanlegg som underbygger vurderinger om salget av bygninger og installasjoner fra DOR til Gjelsten.

DOR vil i fremtiden kunne drive sin aktivitet med hovedfokus på sporten og medlemmene.

Styremedlem Solveig Gjelsten har ikke deltatt under behandlingen av saken. 

Styret vedtok enstemmig i styremøtet 31. mai 2021 å anbefale at årsmøtet tiltrer de fremforhandlede avtaler, planlagt effektive fra 1. juli 2021.

Styret ber årsmøtet gi klubbens leder fullmakt til å signere avtalene på vegne av DOR.

Klubben skal innfri sitt pantelån hos Sparebanken Øst (saldo pr. 01.06.21 kr. 954 520,-) i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Styrets begrunnelse: Se eget vedlegg

7. Fastsette medlemskontingent

Forslag til Årsmøtet fra styret: Medlemskontingent 2022
Kr 400,- junior
Kr 600,- senior
Kr 900,- familiemedlemskap
Kr 250,- Terapiryttere

8.  Vedta idrettslagets budsjett.

9.  Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.
Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Lier, 7. juni 2021.
Ole Stokke, Leder


Styrets begrunnelse Sak 6.
Overdragelse av Drammen og Omegn Rideklubbs anlegg på Linnesvollen til Gjelsten Equestrian AS

Bakgrunn

DOR fester i dag grunnen på Linnesvollen av Stiftelsen John Rasmussen Aas og Hustrus Legat (med utløp 2043), samt har leieavtaler på grunn med våre naboer H. K. Jensen Bjørnstad som utløper 31.12.2027 og J.A. Hafskjold som utløper 12.01.2024. Linnesvollen Hestesportsanlegg er regulert til formål Hestesportsanlegg i Lier Kommune i 2011.

DRS (DRSAS) har vært leietaker hos DOR siden 2010, og fremstått som en solid aktør og har løftet aktiviteten på Linnesvollen betydelig. DRS driver Norges største rideskole på anlegget som danner grunnlag for rekruttering av medlemmer til DOR, og til sporten.

Bjørn Rune Gjelsten har de siste 4 årene lagt ned ca. 30. mill. i oppgraderinger og nyetableringer på Linnesvollen, med hovedfokus på å tilrettelegge for at DOR og norsk ryttersport skal ha tilgang til et anlegg av internasjonal standard. Dette sikrer stevneaktivitet av internasjonal standard, rekruttering til sporten og økt antall medlemmer til DOR.

Festekontrakt Legatet

Gjelsten ble kontaktet av Stiftelsen i 2019. Det ble i denne sammenheng nevnt at Stiftelsens vedtekter var endret, og at det nå var muligheter for Stiftelsen å selge ut eiendommer.

Gjelsten vurderte det som risiko for DOR om Stiftelsen ville selge grunnen DOR fester på

Linnesvollen, til en ny eier som ikke hadde intensjon om å videreføre festeavtalen på med

DOR ved utløp av festetiden i 2043.

Gjelsten inngikk kjøpsavtale våren 2021 og blir nå eier av grunnen vi disponerer på Linnesvollen. Det gjenstår en kartforretning for å få fradelingen på plass.

Eiendomsmassen

Bygningsmassen som DOR eier på Linnesvollen er gammel, delvis forfalt og umoderne. De kommende årene vil vedlikeholdskostnadene ligge i overkant av NOK 1,0 mill. årlig for å kunne holde bygningene i teknisk forsvarlig stand.

Innenfor en periode bør det vurderes å rive gammel bygningsmasse for å erstatte med ny. Et overslag for å rive, sanere og bygge nye bygninger som tilsvarer dagens aktivitet, vil påløpe betydelige summer. (nybygg + drift).

DOR risikerer å sitte med eksisterende bygningsmasse ut løpetiden av festeavtalen med et voksende vedlikeholdsetterslep, og med risiko for i 2043 å måtte rive bygningene og legge ned driftsstedet. Det antas vanskelig for DOR som idrettsklubb å fremskaffe kapital for en fornying av bygningsmassen, samt kjøpe eiendommene som i dag leies/festes.

Utforming og plassering av gammel bygningsmasse setter begrensning for aktiviteten.

 Gjelsten kom med tilbud om å kjøpe eiendomsmassen ved årsskiftet. Styret i DOR har vært i forhandlinger om et avtaleverk hvor Gjelsten Equestrian AS, dersom årsmøtet fatter de nødvendige vedtak, kjøper våre bygninger, trer inn i de gjeldende avtalene som DOR har i dag, og dermed blir ny eier av Linnesvollen Hestesportsanlegg.

Gjelsten Equestrian AS som (fremtidig) eier av grunnen på Linnesvollen, tilbyr å kjøpe DORs eiendommer for en omforent pris i kontant oppgjør ved overtagelse. Gjelsten vil da overta DORs fremtidige forpliktelser ved bygningsmassen på Linnesvollen, samtidig som Gjelsten gir DOR en avtale om evigvarende bruksrett kostnadsfritt som videre beskrevet i fremforhandlet Bruksrettavtale. Bruksrettavtale er fremforhandlet mellom Gjelsten, DRS (Drammen Ridesenter) som driver og DOR.

DOR som klubb er sikret kostnadsfritt tilholdssted med kontor/lager og tilgang til møtefasiliteter for fremtiden. Nåverdien av avtalen om bruksrett for DOR ansees å være av betydelig verdi.

Saken har vært lagt frem for klubbens kontrollutvalg  samt ekstern jurist.

De av klubbens medlemmer som ønsker en gjennomgang av avtalene kan henvende seg til leder Ole Stokke. E-post: leder@dor.no


Årsberetning DOR 2020.pdf
Resultat_2020_årsmøte.pdf
Balanse_2020_årsmøte.pdf
Noter_til årsregnskap 2020.pdf
Budsjett 2021.pdf
Kontrollutvalgets beretning 2020.pdf
Valgkomiteinnstilling 2021.pdf