Innkalling til årsmøte

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 23. Feb 2021

Innkalling til årsmøtet 2021.

Tirsdag 15. juni 2021 Kl. 19:00  

Linnesvollen 

(Med forbehold om at smittevernforskriften tillater det)


Saksliste:
  1. Godkjenne de stemmeberettigede.

  2. Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive
      protokollen.

  3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

  4. Behandle årsberetningen.

  5. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning

  6. Behandle innkomne forslag og saker. 

  7. Fastsette medlemskontingen

     Forslag til Årsmøtet fra styret: 
     Medlemskontingent 2022
     Kr 600,- senior                                                                                                   
     Kr 400,- junior                                                                                                    
     Kr 900,- familiemedlemskap                                                                             
     Kr 300,- Medlemmer på terapi ridning

  8. Vedta idrettslagets budsjett.

  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlem.                                                   Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.     
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.                                                       
Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.                           
Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen tirsdag 1.juni. 

Forslag sendes leder@dor.no merkes med «Årsmøte 2021».

Lier, 23.02.2021.                                                                                                                                                Ole Stokke, Leder


Innkalling kan også lastes ned: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 15.juni 2021.docx