Referat fra årsmøtet 20.03.2018

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Mar 2018

Referat fra årsmøtet i Drammen og Omegn Rideklubb  20.03.2018
Møtested: Sancerre - Tidspunkt kl 19:00 

  

SAK 1
Antall stemmeberettigede ved møtets begynnelse, og ved valg.             20


SAK 2
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent

  

SAK 3
Ivar Alme ble valgt til møteleder, Bernt Otto Hauglin ble valgt til sekretær, Eirik Berentsen  og Martin  Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen.

  

SAK 4
Årsberetning 2017 ble gjennomgått av møteleder.
Beretningen ble enstemmig vedtatt med  en liten endring i listen om teknisk personell idet Hilde Simensen også er oppført som trener. Dette strykes fra beretningen, den skal kun omfatte teknisk personell.
Korrigert årsberetning legges ut på DOR’s hjemmeside.

 

SAK 5
Regnskapet for 2017  ble gjennomgått av møteleder. Revisors beretning ble lest opp av klubbrevisor Sverre Engar.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

  

SAK 6
Innkomne forslag :

  • Styrets forslag  ble vedtatt slik:

Det er behov for at de som rir på timer for funksjonshemmede skal være  være medlemmer

Disse  er ikke interessert i, eller villige til,  å  betale full kontingent.

Prisen for et slikt medlemskap  kan f.eks. være Kr. 300 pr år. Man får ikke Hestesport, men har stemmerett.

Styret gis fullmakt til å utrede, beslutte, fastsette detaljer  og gjennomføre dette

 

  • Forslag  fra Eivind Nistad, Astrid Pedersen og Ellen Stensrud ble vedtatt slik:

Styret anmodes om å utnevne en komité for sport og en for anlegg.Komitéene  bør ha minimum tre medlemmer hvorav minst én fra styret. Komtéene   forholder seg til klubbens  vedtatte budsjetter.

  

SAK 7
Kontingenten for 2019 ble vedtatt uendret.

  • Kr. 600 for seniormedlemskap
  • Kr. 400 for juniormedlemskap
  • Kr. 900 for familiemedlemskap

 

 SAK 8
Budsjett 2018
Budsjettet  ble  gjennomgått av  møteleder og vedtatt  som fremlagt

  

SAK 9

Valg

Valgkomitéen  la frem sitt forslag som ble enstemmig vedtatt og ga følgende resultat:

 

            Leder:                                      Karina  Martine Espedal          2 år                 Gjenvalg

            Nestleder:                                Ole Stokke                              1  år                 Ikke på valg

            Styremedlem                           Anne C. Bugge-Gulbrandsen  2 år                  Gjenvalg

            Styremedlem/                          Anne Katteland                        1 år                  Ikke på valg

            Styremedlem:                          Martin Jacobsen                      2 år                  Ny

            Styremedlem:                          Solveig Gjelsten                      1 år                  Ikke på valg

            Varamedlem:                           Ivar Alme                                1 år                   Ny som vara

            Varamedlem                            Anders Hafskjold                     2 år                  Ny

 

 

            Klubbrevisorer:            Sverre Engar                            gjenvalg

                                                Øystein Arnesen                       gjenvalg

 

 

            Valgkomité:                Bernt Otto Hauglin ( leder)
                                               Astrid Pedersen
                                               Ellen Marie Stensrud
             Varamedlem:             Rill M. Rytter Fjøren

                                            

 

Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting i de organer klubben er tilsluttet.

 

Etter årsmøtet var det kaffe og boller. Ole Stokke holdt et innlegg om DOR’s planer for rekruttering av teknisk personell, meget positivt.

  

Lier 20.03.2018

Martin Jacobsen                                                          Eirik Berentsen

Årsmøtereferat m/signatur 

Revisorrapport