Referat fra årsmøtet 2017 pluss årsberetning 2016, regnskap 2016, budsjett 2017

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 2. Mar 2017

Årsmøte i Drammen og Omegn Rideklubb
01.03.2017

Møtested: Doffen Kro
Tidspunkt kl.
19:00

SAK 1

Antall stemmeberettigede ved møtets begynnelse: 15

Ved valget: 15

SAK 2

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent

SAK 3

Ivar Alme ble valgt til møteleder, Rill M. Rytter Fjøren ble valgt til sekretær, Eyvind Nistad og Astrid Pedersen ble valgt til å underskrive protokollen.

SAK 4

Årsberetning 2016 ble gjennomgått av møteleder.

Kommentarer:

  • Noen feil i benevnelsene til klubbens tekniske personell må rettes opp
  • Det er ønskelig at antall stevner som er arrangert på anlegget står i årsberetningen

Ingen øvrige kommentarer. Årsberetningen ble godkjent med disse endringene.

SAK 5

Regnskapet for 2016 ble gjennomgått av møteleder. Revisors beretning ble lest opp av klubbrevisor Sverre Engar.

Regnskapet ble godkjent.

SAK 6

Innkomne forslag og saker

Ingen saker innkommet.

SAK 7

Kontingenten for 2018 ble vedtatt uendret.

  • Kr. 600 for seniormedlemskap
  • Kr. 400 for juniormedlemskap
  • Kr. 900 for familiemedlemskap

SAK 8

Budsjett 2017
Det er budsjettert med et underskudd på 220.000. Anlegget trengs å oppgraderes og mye må gjøres. Det er også satt av en del penger til klubb/medlemsaktiviteter.. Klubbens leder orienterte om dette.

Budsjettet ble vedtatt.

SAK 9

Valg

Ifølge klubbens lover skal styret bestå av seks styremedlemmer og to varamedlemmer

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt til å sitte i D.O.R.s styre for 2017/2018:

LederKarina Espedal-Carlem1 årIkke på valg
NestlederOle Stokke2 årNy
StyremedlemAnne C. Bugge-Gulbrandsen1 årIkke på valg
Styremedl./kassererAnne Katteland2 årNy
StyremedlemBernt Otto Hauglin1 årGjenvalg
StyremedlemSolveig Gjelsten2 årNy
VaramedlemIvar Alme1 år Ny
Varamedlem/
ungdomsrepresentant

Knut Helge Dalen

2 år

Ny
Klubbrevisorer
Sverre Engar
Øystein Arnesen
Valgkomite
Astrid Pedersen
Eyvind Nistad
Ellen Marie Stensrud
Terje Kaksrud (vara)

Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting i de organer klubben er tilsluttet.


Lier 01.03.2017

Astrid Pedersen(sign)

...........................................................

Eyvind Nistad (sign)

................................................................

Årsberetning 2016
Regnskap 2016/budsjett2017