Historisk overblikk vedr. driftsavtalen mellom Eirik Berentsen og Drammen og Omegn Rideklubb.

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 2. Mar 2017

Mars 2017

Avtalen mellom Eirik Berentsen/Drammen Ridesenter (herefter kalt EB/DRS) og Drammen og Omegn Rideklubb (herefter kalt DOR) med vedlegg ble inngått 2.juli 2009, gjeldende til 1.august 2019. Avtaletiden er ved styrevedtak forlenget til 1.juli 2023

Denne avtalen er på mange måter historisk, den har ført til at anlegget er utbygget til det største og beste utendørs anlegg i Norge.

DOR, som da (i 2009) var tynget økonomisk, har på grunn av avtalen kunnet bygge opp en solid kapital, og er nå en av de økonomisk mest solide klubber i landet. Anlegget var i 2009 i ganske dårlig stand. I forhandlingene med EB var det å styrke klubben økonomisk et viktig mål.

Mange millioner er investert i baner, bygninger, parkeringsplasser, oppstallingsområder og fasiliteter. NRYF bidro med betydelige midler til oppgraderingen av hovedbanen, men 2/3 av kostnaden, jobben og de resterende kostnadene var det i all hovedsak EB som stod for. Denne oppgraderingen gjorde stevner gjennom hele sommeren mulig. DOR har via spillemidler bidratt med midler til oppgradering av de andre banene ute. Toppdekkene på begge avridningsbanene ble imidlertid betalt av EB.

EB har bidratt med meget store midler, hele tiden i samarbeid med DOR. Paddocker, stallinnredninger etc. Det har vært et samspill hele tiden, der alle muligheter er utnyttet mht. forskjellige former for støttemidler fra kommune, fylke og NIF/NRYF. Som et eksempel ville ikke støtten på Kr. 400.000 til fra Sparebankstiftelsen som Terje Kaksrud kjempet for vært mulig uten Norway Grand Prix og de store internasjonale stevnene på Linnesvollen.
Videre gir det at DOR utad står som medarrangør større muligheter for offentlige støttemidler. Også overfor opinionen er det viktig at DOR/EB/DRS fremstår som en enhet

Nedenfor er listet opp en del punkter som er viktige for alle i klubben å være informert om, og viktig å huske på i fremtiden.

  • Driftsavtalen mellom EB/DRS og DOR er indeksregulert fra 2015 til den går ut i 2023
  • Baner og rideunderlag tilfaller DOR
  • DOR kan uten vederlag benytte anlegget til stevner. Det er mange klubber som ikke kan det.
  • DOR betaler ikke for strøm til arrangementer og møter
  • I 2010 forhandlet EB frem en avtale med Horze der klubben mottar en årlig leie for butikktomten på kr 35 000 pr år, indeksregulert, avtalen er på 30 år. Det er å bemerke at EB allerede betaler leie for denne tomten. Horze stod for alle kostnader. Over 30 år vil dette tilføre klubben over 1500 000 kr i leieinntekter. I tillegg forhandlet EB frem en avtale der Horze også betalte et engangsbeløp på 1 000 000 som i hovedsak skulle gå til oppgraderinger av anlegget og sikre klubbens økonomi ytterligere.
  • I tillegg bygget EB restaurant «Sancerre» til en kostnad på over 3 000 000 kr for egen regning. Uterestauranten og grillplassen er også med. Bygningene tilfaller DOR ved kontraktens utløp
  • Stallinnredning og ytterdører er byttet og betalt av EB/DRS. Det er laget en separat avtale om dette der DOR ved evt. opphør av driftsavtalen kan kjøpe ut dette til en brøkdel av prisen.
  • DOR kjøper sportsmateriell og teknisk utstyr og søker om støtte til dette. Hindermateriellet brukes også av EB/DRS mot en deltagelse på 50% av netto investering.
  • Walkeren er bekostet av EB/DRS og tilhører ham/dem. Byggesaksomkostninger er betalt av DOR

EB har hele tiden villet klubbens beste. Han har tilført enorme verdier til anlegget. Det er viktig for DOR å ha dette klart for seg for fremtiden og for medlemmene våre slik at vi nå når de største utfordringene er over kan fortsette dette samarbeidet med leietager på riktige premisser.

Drammen og Omegn Rideklubb har i dag en bunnsolid økonomi og stor økonomisk handlefrihet, Dette er for en stor del forårsaket av avtalen med EB. Det er mange utfordringer i fremtiden som DOR nå er godt rustet til å møte.