Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

LOVER FOR DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 11. Mar 2015

Lover - 2018 godkjent av BIK februar 2018 (skal formelt vedtas på årsmøtet 20. mars i år)


Ryttersporten i Drammen ble organisert den 25.11.1773 da 12 unge borgere av Bragernes by kom sammen og innstiftet "Det Ridende Grønne Corps".
Korpset ble omorganisert og navnet forandret til "Drammen Kongelige Ridende Borgergarde" 02.11.1815.
Borgergarden ble ved lov av 28.05.1881 oppløst som ledd i borgervæpningen, men fortsatte som forening og ble 26.10.1886 rekonstruert under navnet "Drammen og Omegn Rideklub".
Etter den 2. verdenskrig ble klubben 15.01.1948 nykonstruert som "Drammen Rideklubb.
På generalforsamlingen 01.12.1965 ble navnet forandret til "Drammen og Omegn Rideklubb.
Klubbens anlegg ligger i Lier Kommune.


§ 1 FORMÅL

Drammen og Omegn Rideklubbs formål er å øke interessen for ryttersporten i Drammen og omegn. Idrettslagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2 ORGANISASJON

Klubben står tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Buskerud Rytterkrets, Buskerud Idrettskrets, og Norges Rytterforbund.

Idrettslaget hører hjemme i Lier Kommune og er medlem av Lier Idrettsråd. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Reglene i NIFs lov kapittel 1,2,10,11,12,13 og 14 gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i lagets egne lover.


§ 3 MEDLEMMER

Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover kan opptas som medlem. For øvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds samt idrettslagets lover og bestemmelser. En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.

Medlemskapet i laget er gyldig fra den dag første kontingent er betalt. Utmeldelse skjer skriftlig til styret.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett. Medlemmer under 15 år har adgang til alle klubbens møter med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet.

Medlemmer kan ikke uten styrets skriftlige godkjennelse representere andre klubber i konkurranser innen ridesportens disipliner.


§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten fastsettes på generalforsamlingen hvert år og betales forskuddsvis.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud.

Kontingent er som følger: junior ut fylte 17 år, senior fra og med 18 år.


§ 5 STEMMERETT OG VALGBARHET

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Jfr. NIFs § 2-5.

Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Jfr. NIFs lov § 2-9.

Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i laget som representanter til ting eller til å møte på lagets vegne i overordnede organisasjonsledd. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker i laget.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og kan av styret strykes som medlem i laget.


§ 6 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

For refusjon og godtgjørelse til idrettslagets tillitsvalgte gjelder:

Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelse av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse skal fremgå av budsjett og regnskap. Jfr. NIFs lov § 6.


§ 7 INHABILITET

Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelser når:


a.vedkommende er part i saken

b.vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppadstigende eller nedadstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken

c. når vedkommende er gift, forlovet eller samboer med en part

d.vedkommende er leder for, har en ledende stilling i, eller er medlem av styret i et selskap som er part i saken

Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken direkte gjelder. Jfr. NIFs habilitetsregler.

Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabile når andre særlige forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Inhabilitetsreglene kommer ikke til anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgtes eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende bør erklære seg inhabil.


§ 8 STRAFFESAKER

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kap. 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser).


§ 9 ÅRSMØTE

Idrettslagets øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen og på idrettslagets internettside.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter må være tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.

Årsmøtet kan ikke behandle forslag om lovendring som ikke er oppført på utsendt/kunngjort saksliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet vedtar det i forbindelse med godkjenning av sakslisten


§ 10. LEDELSE AV ÅRSMØTET

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver ikke være medlem av idrettslaget.


§ 11. ÅRSMØTETS OPPGAVER

Årsmøtet skal:


1.Godkjenne de stemmeberettigede

2.Godkjenne innkallingen, sakslisten og foretningsorden

3.Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4.Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

6.Behandle innkomne forslag og saker

7.Fastsette medlemskontingent for kommende år

8.Vedta idrettslagets budsjett

9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan

10.Foreta følgende valg:

a.Leder og nestleder

b.2 styremedlemmer, kasserer, leder i sportskomiteen og to varamedlemmer

c.2 revisorer

d.Øvrige valg i henhold til årsmøtets vedtatte organisasjonsplan

e.Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f.Valgkommite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte


Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet.

Ved valgene skal det velges kandidater/representanter fra begge kjønn. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen i idrettslaget, dog slik at det er minst 2 representanter fra hvert kjønn. I grupper, utvalg og råd m.v. som består av 2 eller 3 medlemmer skal begge kjønn være representert. Valgene skjer etter bestemmelsene i NIFs lov § 2-11. Representanter til styret velges for 2 år ad gangen med leder og nestleder på avvikende år. Dette for å sikre kontinuitet i styret.


§ 12. STEMMEGIVING PÅ ÅRSMØTET

Med mindre annet er lovfestet skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.

Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, som inneholder ikke foreslåtte kandidater eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning må alle, for å anses som valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene.

Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemningen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Æresmedlemmer velges av generalforsamlingen uten diskusjon etter forslag fra styret.


§ 13 EKSTRORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:


1.Vedtak på årsmøte i idrettslaget

2.Enstemmig vedtak i styret i idrettslaget

3.Skriftlig krav fra 1/3 av idrettslagets medlemmer

4.Krav etter vedtak i overordnede organisasjonsledd: NIF eller idrettskrets.


Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet.


§ 14 IDRETTSLAGETS STYRE

Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1.Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser

2.Forestå idrettslagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til en hver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

3.Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer til spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse

4.Representere idrettslaget utad.


Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes ved alminnelig flertall Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Ved opptak av lån godkjent av årsmøte gis leder eller nestleder og et styremedlem i fellesskap fullmakt til å signere på lånedokumentene.

Dersom noen av styremedlemmene etter leders tilsigelse ikke møter når noen affære skal behandles, da skal han/hun være tilfreds med hva leder og de tilstedeværende utretter.


§ 15 GRUPPE/AVDELINGER/KOMITEER

Idrettslaget skal ha en valgkomite som velges på årsmøtet i idrettslaget og som har som oppdrag å legge frem innstilling på kandidater til alle tillitsverv som skal velges på årsmøtet.

Laget kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Lagets årsmøte bestemmer opprettelse av grupper/avdelinger og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan. Jfr. NIFs lov § 11 pkt. 9.

For gruppers/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten styrets godkjennelse.


§ 16 LOVENDRINGER

Idrettsstyret kan i forbindelse med godkjenning av underliggende organisasjonsledds lover redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med bestemmelsene NIFs lov.


§ 17 OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall

Sammenslutning med andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr.NIF § 13. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben, tilfaller klubbens eiendeler NIF eller formål godkjent av styret i idrettskretsen.

********************

Vedtatt på generalforsamling 31. mars 1971. Approbert av NIF 5. mai 1971
Endret på generalforsamling 25. mars 2004 Approbert av NIF 21.januar 2005
Vedtatt på årsmøte 24.mars 2011


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline