Drammen Og Omegn Rideklubb

Drammen Og Omegn Rideklubb

Referat fra årsmøtet 20.03.2018

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 22. Mar 2018

Referat fra årsmøtet i Drammen og Omegn Rideklubb  20.03.2018
Møtested: Sancerre - Tidspunkt kl 19:00 

  

SAK 1
Antall stemmeberettigede ved møtets begynnelse, og ved valg.             20


SAK 2
Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent

  

SAK 3
Ivar Alme ble valgt til møteleder, Bernt Otto Hauglin ble valgt til sekretær, Eirik Berentsen  og Martin  Jacobsen ble valgt til å underskrive protokollen.

  

SAK 4
Årsberetning 2017 ble gjennomgått av møteleder.
Beretningen ble enstemmig vedtatt med  en liten endring i listen om teknisk personell idet Hilde Simensen også er oppført som trener. Dette strykes fra beretningen, den skal kun omfatte teknisk personell.
Korrigert årsberetning legges ut på DOR’s hjemmeside.

 

SAK 5
Regnskapet for 2017  ble gjennomgått av møteleder. Revisors beretning ble lest opp av klubbrevisor Sverre Engar.
Regnskapet ble godkjent uten kommentarer.

  

SAK 6
Innkomne forslag :

  • Styrets forslag  ble vedtatt slik:

Det er behov for at de som rir på timer for funksjonshemmede skal være  være medlemmer

Disse  er ikke interessert i, eller villige til,  å  betale full kontingent.

Prisen for et slikt medlemskap  kan f.eks. være Kr. 300 pr år. Man får ikke Hestesport, men har stemmerett.

Styret gis fullmakt til å utrede, beslutte, fastsette detaljer  og gjennomføre dette

 

  • Forslag  fra Eivind Nistad, Astrid Pedersen og Ellen Stensrud ble vedtatt slik:

Styret anmodes om å utnevne en komité for sport og en for anlegg.Komitéene  bør ha minimum tre medlemmer hvorav minst én fra styret. Komtéene   forholder seg til klubbens  vedtatte budsjetter.

  

SAK 7
Kontingenten for 2019 ble vedtatt uendret.

  • Kr. 600 for seniormedlemskap
  • Kr. 400 for juniormedlemskap
  • Kr. 900 for familiemedlemskap

 

 SAK 8
Budsjett 2018
Budsjettet  ble  gjennomgått av  møteleder og vedtatt  som fremlagt

  

SAK 9

Valg

Valgkomitéen  la frem sitt forslag som ble enstemmig vedtatt og ga følgende resultat:

 

            Leder:                                      Karina  Martine Espedal          2 år                 Gjenvalg

            Nestleder:                                Ole Stokke                              1  år                 Ikke på valg

            Styremedlem                           Anne C. Bugge-Gulbrandsen  2 år                  Gjenvalg

            Styremedlem/                          Anne Katteland                        1 år                  Ikke på valg

            Styremedlem:                          Martin Jacobsen                      2 år                  Ny

            Styremedlem:                          Solveig Gjelsten                      1 år                  Ikke på valg

            Varamedlem:                           Ivar Alme                                1 år                   Ny som vara

            Varamedlem                            Anders Hafskjold                     2 år                  Ny

 

 

            Klubbrevisorer:            Sverre Engar                            gjenvalg

                                                Øystein Arnesen                       gjenvalg

 

 

            Valgkomité:                Bernt Otto Hauglin ( leder)
                                               Astrid Pedersen
                                               Ellen Marie Stensrud
             Varamedlem:             Rill M. Rytter Fjøren

                                            

 

Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representanter til ting i de organer klubben er tilsluttet.

 

Etter årsmøtet var det kaffe og boller. Ole Stokke holdt et innlegg om DOR’s planer for rekruttering av teknisk personell, meget positivt.

  

Lier 20.03.2018

Martin Jacobsen                                                          Eirik Berentsen

Årsmøtereferat m/signatur 

RevisorrapportValgkomiteens innstilling

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 12. Mar 2018

Til årsmøtet 2018 har valgkomiteen følgende innstillinger: 
Leder: Karina Espedal
Styremedlem: Martin Jacobsen
Styremedlem: Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen
Vararepresentant: Ivar Alme
Vararepresentant: Anders Hafskjold

Valgkomiteen har bestått av følgende:  Astrid Pedersen, Eyvind Sverre Nistad, Ellen Marie Stensrud og varamedlem Terje KaksrudInnkomne forslag til årsmøtet 20/3-2018

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 12. Mar 2018

Forslag til behandling og vedtak på årsmøtet:

*Styret skal utnevne en offisiell sportskomité. Den skal bestå av minimum 3 medlemmer fra DOR. Sportskomiteen  er underlagt styret og blir av det tildelt hensiktsmessige oppgaver og budsjett. 

*Styret skal utnevne en offisiell teknisk/anleggs komité. Den skal bestå av minimum 3 medlemmer fra DOR. 
Teknisk komité  er underlagt styret og blir av det tildelt hensiktsmessige oppgaver og budsjett. 

Begrunnelse: 
DOR har pr. i dag to hovedoppgaver i tillegg til de mere formelle krav som ligger i organisasjonssystemet: 
1. Lage stevner
2. Holde anlegget ved like. 
Spesielt i dagens situasjon der vi står foran en betydelig oppgradering av anlegget, er det viktig
at disse to områdene er dekket. Pr. i dag er det ikke noe klart ansvar for disse feltene. 
Det kan være hensiktsmessig at minst en person i hver komité også sitter i styret. 

Forslag fremmet av 
Eyvind S. Nistad 
Ellen Marie Stensrud
Astrid PedersenÅrsberetning 2017 - Drammen og Omegn Rideklubb

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 12. Mar 2018

ÅRSBERETNING  2017 - DRAMMEN OG OMEGN RIDEKLUBB

Styret har hatt følgende sammensetning: 

Leder                                                       Karina Espedal

Nestleder                                                 Ole Stokke

Kasserer                                                  Anne M. Katteland

Sekretær                                                  Bernt Otto Hauglin

Styremedlem                                           Solveig Gjelsten

Styremedlem                                           Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen

Varamedlem                                            Ivar Alme

Varamedlem /ungd.repr                           Knut Helge Dalen

Klubbrevisorer                                         Sverre Engar og Øystein Arnesen

                                                               

 

Valgkomite                                             Ellen Marie Stensrud      
                                                               Astrid Pedersen
                                                               Eyvind Sverre Nistad
                                                               Terje Kaksrud (vara)


Klubben hadde pr. 31.12.2017. 374 medlemmer, 301  kvinner og 56 menn  Vi har 7 æresmedlemmer, 2 kvinner og 5 menn. Det har i løpet av året vært foretatt betydelig opprydning i medlemsmassen. Medlemmer strykes og føres inn umiddelbart etter at beskjed er gitt.

Alle faste rideskoleelever er forpliktet til å være medlem i DOR.  Det er et misforhold mellom elever i rideskolen og antall unge registrerte medlemmer. Dette må følges opp videre i 2018.

Medlemskontingenten  har for 2017 vært
Kr.600- for senior
Kr.400- for junior
Kr.900- for familiemedlemskap

Det har i 2017 vært avholdt 11 styremøter og 59 saker er behandlet-

ØKONOMI   
Regnskapet for 2017 er gjort opp med et underskudd på kr 293.502,- mot budsjettert underskudd kr. 220.000,-. Overskridelsene skyldes bla større kostnader enn forventet i forbindelse med oppgradering av dommertårn og sekretariat, samt installering av fiberbredbånd i denne forbindelse.

Det er inntektsført gaver med generøse kr. 2.063.532,-. Hele beløpet kommer fra Bjørn Rune Gjelsten, og dekker nye "skur" for lagring av hindermateriell og oppstart av ny "Ring 2".  

Inntekter fra bingo og grasrotandelen utgjør i overkant av 120 000,-, selv om grasrotandelen omtrent er halvert fra året før. Bingoinntektene er dessverre ikke gitt at fortsetter i "all fremtid", siden klubben ikke styrer hvem som får være med til en hver tid.  

Det er ikke belastet lønn eller honorarer til styret i regnskapsåret.  

Klubbens likviditet er pr. 31.12.2017 fortsatt tilfredsstillende.  Vi viser forøvrig til regnskapet.

KOMMUNIKASJON OG SOSIALE MEDIER
Kommunikasjonen mellom klubb/styre og medlemmer er viktig. For fire år siden la vi ned vår gamle hjemmeside og fikk på plass en ny som, etter tilbakemeldinger, er enklere og mer oversiktlig. Det vi har måttet tenke på er at sidene vi benytter ikke bare skal fungere for en PC, men også lesebrett og smart-telefoner. Dette gjør vår nye hjemmeside, og Facebook hvor DOR også har en side som benyttes til kommunikasjon. Det har alltid vært et behov for å få ut informasjon fra klubb til medlemmer og andre interesserte. Ved å bruke hjemmesiden/sosiale medier får klubben informert på en rask og lettfattelig måte.
Styrets intensjon med både hjemmeside(www.dor.no)  og DORs side på Facebook (https://www.facebook.com/rideklubb/), er at begge skal driftes og fremstå så profesjonelt som mulig, noe vi legger stor vekt på.
Til nå har det vært “hjemmesideredaktøren” som har stått for hoveddelen av informasjonsflyten. Pr i dag er vi godt fornøyd med hvordan begge sider fungerer, tilbakemeldingene fra brukerne er også positive.
Vi sier oss fornøyd med å ha fått til en måte å kommunisere på som fungerer for alle parter. Men, siden mye i den digitale verden forandrer seg raskt, forsøker vi å følge med og være så oppdaterte som mulig.

SPORT 
Det er  opprettet en gruppe bestående av Ivar Alme, Solveig Gjelsten og Karina Martine Espedal som i samarbeid med stevnekoordinator har  ansvar for den sportslige delen.  

DOR har i 2017 stått som arrangør av 15 stevner, hvorav 10 har blitt avholdt på Linnesvollen. Disse 10 arrangementene inkluderer to dressurstevner, come back cup, FERD rideskolecup og klubbmesterskap, så det har vært stor bredde. Med hjelp fra stevnekoordinator Knut Helge Dalen, har vi fått gjennomført sportslig gode arrangementer med mye gode tilbakemeldinger.

Vi har hatt en del utfordringer når det gjelder dugnad- og stevnehjelp fra DOR ryttere. Dette er noe vi aktivt jobber med og håper på at vil endre seg til det bedre.

Vi vil i den anledningen takke de som har stilt opp under stevner. Denne hjelpen er vi avhengig av for å kunne avvikle stevner, så STOR Takk til de trofaste som stiller opp hver gang.

 

DOR trenger fortsatt å rekruttere teknisk personell, så  vi ønsker å sende flere på kurs i 2018 for å utvide kompetansen innad i klubben.

 

Til Norgesserien finale og Lag NM i Bergen sendte DOR tre lag. Dessverre vant vi ikke denne gangen, men det var en positiv og sprudlende gjeng på tur som hadde det veldig fint med mye sosial hygge.  

DOR ryttere har hevdet seg både på nasjonale og internasjonale sprangbaner. Det er stort for oss som klubb å ha fire ryttere med i World Cup sirkuset ved Marit Haar Skollerud, Johan Sebastian Gulliksen, Victoria Gulliksen og Geir Gulliksen.

Vi er stolte over å ha så mange framgangsrike og ambisiøse ryttere som hevder seg i toppen og står for mange flotte resultater i 2017!

Resultater 2017:
Følgende ryttere har ridd EM:
På seniorlaget til Norge har DOR hatt to ryttere: Geir Gulliksen og Marit Haarr Skollerud
Johan Sebastian Gulliksen (young rider og U25)
Erik Preben Strand (jr)
Martine Mariero Moe (children)
Kine Malin Sørlie og Tonje Akselsen (mounted games) har ridd EM individuelt i England. 

VM
Våre Mounted Games jenter Kine Malin Sørlig og Jeanette Hyving var med på laget som representerte Norge i årets VM i Sør Afrika.

 Unghest VM
Følgende DOR ryttere deltok i årets VM for unghest: Victoria Gulliksen og Marit Haarr Skollerud 

World Cup
Marit Haarr Skollerud og Geir Gulliksen har representert Norge på World Cup stevner i 2017.

Nordisk Baltisk Mesterskap
Madeleine Lien red på Norges ponnilag som tok gullmedalje (øvrige på laget: Sanne Sofie Høilund, Andrea Bech og Sanne Sørlie)
Erik Preben Strand red på Norges junior lag som tok sølvmedalje (Øvrige på lagt: Ada Alette B. Johnsen, Mathilde Kalland og Lisa Ulven)
Johan-Sebastian Gulliksen – Norges U25 lag som tok gull (øvrige på laget: N Solveig Fotland Nevermann, Pål Flam, Anna Stangeland)
Vilde Wiik Terum red på  Norges youngrider lag som tok sølvmedalje (øvrige på laget: Nadja Havnegjerde, Synne Ljosland og Caroline Østereng)
Martine Mariero Moe red på Norges children lag som tok bronse (øvrige på laget Veronica C. Dalen, Hannah Fossan og Rikke Budsberg)

Norgesmesterskap
Embla Aske Jacobsen bronse (NM ponni kat 2)
Martine Mariero Moe bronse (NM children)
Vilde Wiik Terum gull (NM young rider)
Geir Gulliksen bronse (NM senior)

NM lag ponni
Bronse til DORs lag bestående av: Sandra Roarsen Haugen, Martine Mariero Moe og Embla Aske Jacobsen

Innendørs NM senior, young rider, hallmesterskap unghest Innendørsmesterskap senior:  *Johan-Sebastian Gulliksen gull Victoria Gulliksen bronse
Innendørs NM young rider: Erik Preben Strand bronse
Hallmesterskap 5 åringer: Johan Sebastian Gulliksen 2.premie (sammenlagt)
Hallmesterskap 6 åringer: Victoria Gulliksen 2.premie (sammenlagt)   

Kretsmesterskap
Eyvind Sverre Nistad gull (KM senior indiv.)
KM senior lag: Sølv til DORs lag bestående av: Veronica Mysterud, Camilla Haukjem og Hedda Hagen Berentsen.
Bronse til DORs 2.lag bestående av: Embla Aske Jacobsen, Johannes Katteland Kihle og Martine Mariero Moe

Norgesserien
Finale 1.divisjon: 3.plass (sammenlagt) til DOR lag bestående av; Eyvind Sverre Nistad, Johannes Katteland Kihle, Martine Eknes Hegna og Karina Martine Espedal
Finale 2.divisjon: 3.plass (sammenlagt) til DOR lag bestående av: Kaja Jeanne Lauritzen, Hanna Sofie Martinsson og Hedda Hagen Berentsen

Landsmesterskapet
Veronica Mysterud sølv LNM 1,10m

Breeders
1.plass: Victoria Gulliksen 6 års (sammenlagt)
7 års (sammenlagt):
1.plass: Victoria Gulliksen 3.plass: Johan-Sebastian Gulliksen

Klubbmesterskap
Klubbmester skolehest dressur: Therese Balcon/Gacio     
Klubbmester skolehest sprang: Alina S. Hansen/Fosco
Klubbmester ponni sprang: Julie Askim Petersen/Maja Stengaard 
Klubbmester junior sprang: Kaja Jeanne Lauritsen/Equus Carma
Klubbmester senior sprang: Eyvind Sverre Nistad/Gipsy Girl De Tiji

Oversikt over teknisk personell i DOR 2018
Ole Stokke                                                     SBB FEI Level 2/KL
Hilde Simensen Hafskjold                             Ryttertestdommer KL/Trener 3
Ivar Alme                                                       SD3/KLS
Anders Hafskjold                                           SBB FEI level 3/KL/FBA
Anne Cathrine Bugge-Gulbrandsen              SD3
Ingerid Låker Sandvik                                   SD2
Bente Bysting Alvær                                     SD2
Caroline Enger Flowers Flowers                   SD FEI Level 3
Tove Perryman                                              SD2
Eirik Berentsen                                              SB1
Sharon Lauritzen                                           SB1    
Melinda Elise Gramdal                                  SD1
Charlotte Lundemo Stenbro                          Stewardaspirant

ANLEGGET 
I løpet av 2017 er det startet en stor oppgradering av anlegget. Før Spring Tour ble både dommertårn og sekretariat fullstendig rehabilitert. Snekker- og tømmerarbeider ble utført av DOR ved Lech & Co. DOR besørget også nye, lenge etterlengtede stoler i dommertårn, samt nye vinduer  som ikke er truende for dommerne.

Innvendig maling og oppussing er sponset av Bjørn Rune Gjelsten som en del av hans generøse og storslagne plan om å gjøre Linnesvollen til en fullverdig internasjonal arena. 

I løpet av sommeren og høsten ble også nytt materiellskur bygget og området mellom dommertårn og  Sancerre  ble ombygget med skikkelig gulv og skyvedører, alt bekostet av Gjelsten. 

I løpet av høsten 2017 ble den store omgjøringen av utebanene påbegynt. Bane 2 og 3 blir slått sammen  og det vil bli en stor bane  på 62 x 85 meter. Banen blir profesjonelt utført med alle tekniske intallasjoner, gjerder, vanning, nytt dommertårn etc. Nivået på banen er senket og betydelige masser er flyttet. Dessverre møtte vi på blåleire et stykke  ned i grunnen. Dette krevde ekstra støttemasser og førte til betydelige ekstrakostnader og også forsinkelser. Planen er å få hele prosjektet klart til Spring Tour 2018, vi håper ikke en snørik og kald vinter vil forsinke  oss. Hele dette prosjektet blir bekostet av Bjørn Rune Gjelsten. Det er forberedt formelle avtaler mellom DOR og Gjelsten.   NRYF  tenker å gå inn med støttemidler, og det er forberedt formelle avtaler mellom NRYF og DOR i denne forbindelse.

RIDESKOLEN
Ellen Roseth har vært rideskolesjef i 2017. Det vektlegges godt og hyggelig miljø i rideskolen. Og det er nå en fin gjeng med jenter med god aldersfordeling som er mye i stallen. Det bør nevnes at det også er kommet noen gutter i rideskolen også, 10-12 gutter men også 8-10 menn. (utenom terapiridning).

Drammen Rideskole har egen offentlig gruppe på Facebook som har økt fra 330 til over 500 medlemmer. Dette er en god informasjonskanal for elevene i rideskoleelever, og tidligere elever kan følge med på aktivitet. 

Det ble holdt 4 nybegynnerkurs i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. Rideskolen hadde jevn økning av elever fra ca. 240 ved begynnelsen av 2017 til å ligge stabilt over 290 elever i desember.

Rideskolen har formiddagskurs, men det er fortsatt vanskelig å oppnå optimal oppslutning, men da det her er en del faste i tillegg til noen dropp in beholder vi tilbudet i håp om at det vil rekruttere flere.

Hestene:
Det er kommet til 4 nye hester, som i løpet av høsten blir gradvis brukt mer og mer i rideskolen.

 Det har vært en rekke aktiviteter i helgene bl.a.:
Lørdag 4. februar stellekurs.
Lørdag 11. februar aktivitetsdag i stallen med puss av utstyr og dropp in time.
Lørdag 4. mars. Drop-in.
Søndag 5. mars Drop-in. Qizz i Doffen kl. 17.
Lørdag 18. mars debutantstevne med pappaklasse, med over 50 startende totalt.
Lørdag 25. mars sprangstevne i rideskolen med ca. 40 startene.
10-12 april Påskekurs drop-in.
16-17 april Drop-in og turridning
Lørdag 22. april Dressurstevne i rideskolen med LD, LC, LB og LA klasse.
Lørdag 3. juni debutant og sprangstevne i rideskolen med godt oppmøte.
Lørdag 10. juni og søndag 11. juni deltok rideskolen på Lierdagene, her profilerte vi DOR og rideskolen. Vi stod på Hegg skole sammen med andre idrettslag, det var litt dårlig vær men mange små var innom for å stelle ponniene vi hadde med.
Lørdag 17 juni holdt vi for første gang Barnas Hestedag med stort oppmøte. En fantastisk fin dag.
DOR Lier Horse Show - rideskoleklasse fredag LC med 10 deltagere og lørdag med 5. i finale LB
I juni og august ble det holdt 4 dagrideleiere a 4 dager, med godt oppmøte.
4. august var det aktivitetsdag med shettiser.
August - stallkattene har vært der ett år og trives. Det er mindre fugl i stallene oppe, men i perioder en del fjær på kontoret.
September Stellekurs og rideknapp grad 1 og 2.
Lørdag 16. september hadde rideskolen aktivitetsdag sammen med Treff Punkt som er en interesseorganisasjon for familier som er rammet av kreft.
Lørdag 21. oktober sprangstevne i rideskolen - alle klasser.
Søndag 10. desember skoleklasser i sprang og dressur i Klubbmesterskapet.
Lørdag 16. desember Juleshow. 

Det har generelt vært god oppslutning og godt engasjement på alle arrangementer. Miljøet i rideskolen er godt, det er en gruppe foreldre med godt engasjement som stiller med kake, kaffe m.m. på arrangementene. 

Lam-midler 
Det ble skrevet søknad og DOR har fått midler som skal benyttes i 2018 på innkjøp av spesialsal kr. 22 000,- samt kr. 40 000,- til kurs for hjelpere og ekstra assistanse knyttet til integrerte tilbud. Rideskolen utarbeider prosjektplan og oversikt.

Materiell:
Det dårlige lyset i ridehall 3 er skiftet og er nå bra.
Det er innkjøpt noen hestedekken til ponniene og noen saler og generelt utstyr til skolehestene. Rideskolen får også noe utstyr av gavmilde privatryttere. Det er lagt inn ønske om lettere hindermateriell til bruk i det nye ridehuset. Døren inn til ridehall 1 - gamle ridehuset er svært tung og lar seg av og til ikke lukke om vinteren - det er uheldig.

Det jobbes med å holde orden og at det skal være ryddig i ridehusene og skolestallen.

Instruktører per 31.12.2017

Esther Hoff:                Rideskole - dressur
Ida Fosslie:                Shettis og rideskole
Hanna-Emilie Rygh;   Rideskole
Marit H. Nielsen:        Rideskole - har også faglig ansvar for innhold i kurs og                                                                     veiledning til andre instruktører.    
Sharon Lauritzen:       Shettis-rideskole.
Ellen Roseth:              Terapiridning og vikar

 

Årsberetningen kan også lastes ned herInnkalling / saksliste / årsberetning / innkomne forslag / valgkomiteens innstilling til DORs årsmøte 20/3-2018

Postet av Drammen Og Omegn Rideklubb den 7. Feb 2018

Årsmøte 2018
Sted: Linnesvollen. 
Tirsdag 20. mars kl 19:00

Saksliste 

1.                  Godkjenne de stemmeberettigede.

2.                  Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.

3.                  Velge møteleder, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.                  Behandle årsberetningen.

5.                  Behandle regnskap i revidert stand.

6.                  Behandle innkomne forslag og saker.

7.                  Fastsette kontingent for 2018. Styret forslår uendret kontingent.

8.                  Behandle budsjett.

9.                  Foreta følgende valg:
                     a) Leder og nestleder (velges hver for seg)
                     b) 4 styremedlemmer (velges samlet) 
                         2 varamedlemmer (velges samlet)
                     c) 2 revisorer 
                     d) Representanter til idrettskretstinget og NRYFs ting
                         Styret kan gis fullmakt til å oppnevne disse
                     e) Valgkomitè med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem


Årsberetning
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling

 

Lover - Drammen og Omegn RideklubbLevert av IdrettenOnline